Gå till innehållet

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Karelen

Pressmeddelande 13.11.2019 kl. 9.57

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Norra Karelen. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. En del av områdena har förvärvats av staten genom bland annat METSO-handlingsplanen.

Avsikten är att genom en förordning av statsrådet inrätta 66 naturskyddsområden i Norra Karelen med en sammanlagd areal på ca 33 990 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 108 naturskyddsområden med en areal på ca 2 520 hektar. De nya naturskyddsområdena har en sammanlagd areal på ca 36 500 hektar. Omkring 1 730 hektar av arealen utgörs av vattenområden.

De nya naturskyddsområdena representerar alla kommuner i landskapet Norra Karelen. Två av skyddsområdena ligger delvis i Kuhmo stad och Sotkamo kommun i landskapet Kajanaland och ett av områdena delvis i Parikkala kommun i landskapet Södra Karelen.

De områden som föreslås ingå i skyddet har betydande naturvärden. Naturskyddsområdena inrättas för att skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar och fågelvåtmarker samt strand- och skärgårdsnatur i landskapet Norra Karelen, för att bevara det byggda kulturarvet och traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning.

Till de mest omfattande skyddsområdena hör naturskyddsområdena Kesonsuo, Koitajoki, Mujejärvi, Murtovaara, Paistinvaara, Patvi, Petkeljärvi-Putkelanharju, Puohtiinsuo och Ukonsärkkä-Jäkäläkangas. Merparten av områdenas areal ingår också i nätverket Natura 2000. De innehåller också delar som ingår i flera olika naturskyddsprogram. Områdena är mångsidiga och betydelsefulla områden för naturtyper och arter i myrmarker, småvatten, gamla skogar och åsskogar.

Jägarna använder områdena flitigt, och i de preliminära diskussionerna har det framförts många synpunkter som rör ordnande av jakt. Enligt naturvårdslagen är jakt i regel förbjuden i naturskyddsområdena i södra delen av Finland, medan jakt i regel är tillåten i nordligare naturskyddsområden. De naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Norra Karelen är inte belägna i det nordliga område i Finland som avses i 8 § i jaktlagen, med undantag för naturskyddsområdena Paistinvaara och Piilopirtinaho-Marjomäki, där mindre delar är belägna inom Kuhmo stad och Sotkamo kommun, som hör till landskapet Kajanaland.

Till exempel älgdrev och jakt på främmande arter är med tillstånd av Forststyrelsen trots allt tillåtet i alla de naturskyddsområden som nu inrättas. Forststyrelsen kan dessutom bevilja tillstånd att i skyddsområdet avlägsna individer av arter som orsakar hot mot säkerheten eller hot om skada.

Genom förordning av statsrådet kan dessutom annan jakt tillåtas, om det inte äventyrar det syfte som området inrättats för eller inverkar skadligt på annan användning av området. Enligt den förordning av statsrådet som nu är på remiss ska jakt på älg, skogshare och vildsvin tillåtas i vid utsträckning, och i en del av områdena ska dessutom jakt på orre och tjäder samt jakt på mårdhund och mink tillåtas.

De områden som planeras ingå i skyddet ska bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer man att trygga en störningsfri utveckling hos dessa genom att iståndsätta förändrade naturmiljöer och vårdbiotoper. Inom ramen för allemansrätten kan områdena också användas för till exempel friluftsliv och hobbyer i naturen samt forskning och undervisning.

Inrättandet av naturskyddsområdena har beretts vid miljöministeriet och Forststyrelsen, som har hört olika aktörer i samband med de 20 lokala diskussionsmöten som ordnats.

De utkast till förordningar som nu är på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden på en areal som motsvarar sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 15 januari 2020.

Mer information:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 050 550 94 83, johanna.korpi@ym.fi

Tommi Kinnunen, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 0206 395 709, tommi.kinnunen@metsa.fi


Utgivare: