Skyddsområden

Finlands nätverk av naturskyddsområden omfattar hela landet. Skyddsområdena tryggar arternas och naturtypernas mångfald. Dessutom bevarar de nationallandskapet, kulturarvet och rekreations- och friluftsområden. En stor del av skyddsområdena ingår i Natura 2000-nätverket.

KaatuneitaKuusia.jpg
Av vinterstormen fällda träd i Bredvikens naturskyddsområdet i Esbo. Bild: Riku Lumiaro.

Naturskyddsområdenas skötsel och användning

Användningen av naturskyddsområden regleras i naturvårdslagen. För nationalparker ska alltid en skötsel- och nyttjandeplan upprättas i enlighet med naturvårdslagen. Beträffande andra naturskyddsområden upprättas en skötsel- och nyttjandeplan vid behov.

Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas av den myndighet som förvaltar området. I fråga om statens marker är det Forststyrelsen. Under beredningen av planerna ska de som använder området höras. Skötsel- och nyttjandeplanerna för nationalparker fastställs av miljöministeriet. Planeringen av hur privatägda naturskyddsområden ska skötas och användas görs i samråd mellan markägare, närings-, trafik- och miljöcentralen och Fortstyrelsen.

Publicerad 30-07-2013 kl. 10.43, uppdaterad 08-10-2020 kl. 13.44
Utgivare: