Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden

Livmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland och tryggar de livsviktiga ekosystemtjänsterna som naturen tillhandahåller. Samtidigt begränsas klimatförändringen och anpassningen till förändringen främjas.

Inom ramen för Helmi-programmet griper vi oss an det största problemet med avsikt på utarmningen av den finländska naturen: minskning av livsmiljöerna och försämring av deras kvalitet. Vi samarbetar med olika aktörer och genomför verkningsfulla insatser för den biologiska mångfaldens bästa:

 • Vi skyddar och restaurerar myrar.
 • Vi restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden.
 • Vi sköter vårdbiotoper.
 • Vi vårdar skogliga miljöer såsom lundar och solexponerade områden.
 • Vi vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Deltagande grundar sig på frivillighet

Programmet grundar sig på markägarnas frivillighet. Om du är intresserad av att erbjuda markområden till Helmi-programmet, ta kontakt med NTM-centralen i ditt område (kontaktuppgifter finns i avsnittet Regional information.)

Flera organisationer deltar i Helmi-programmet

Flera organisationer deltar i planeringen och genomföringen av Helmi-programmet, som startades av miljöministeriet. För planeringen av programmet ansvarar vid sidan av miljöministeriet även jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster, NTM-centralen, Finlands Skogscentral, Finlands Viltcentral, Finlands miljöcentral och Naturresurscentret. Kommunerna genomför Helmi-arbeten via Kommun-Helmi och olika organisationer genomför olika typer av restaureringsprojekt i samarbete med NTM-centralerna och markägarna.

Mer information:

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta

HELMI_Rävskär_CharlottaBerlin_700x400.jpg
Rävskär. © Charlotta Berlin

Aktuellt

Tyngdpunkter

Tyngdpunkten för HELMI-livsmiljöprogrammet år 2021 ligger för NTM-centralen i Egentliga Finland på fågelvatten, vårdbiotoper, småvatten, skogliga livsmiljöer och myrmarker.

År 2021 utförs inventering av två fågelvattenobjekt. Skötselåtgärderna på redan tidigare påbörjade fågelvattenobjekt fortsätter och planeringen av skötseln och praktiska åtgärder inleds på nya objekt. Tyngdpunkten ligger på objekt vid kustens havsstrandängar som är viktiga livsmiljöer för bland annat utrotningshotade vadare.

Skyddet av myrmarker fokuserar speciellt på myrobjekt som bedömts vara av nationell betydelse (förslaget till komplettering av myrskyddet). Deras sammanlagda yta i Egentliga Finland och Satakunta bedöms vara ca. 6 000 hektar. Dessutom är det inom ramen för livsmiljöprogrammet HELMI möjligt att skydda områden som i landskapsplanen föreslagits som skyddsområden (SL/S-märkta), myrmarker som gränsar till skyddsområden samt andra värdefulla myrmarker. Avsikten är att skapa helheter inom vattenhushållning. Speciellt värdefulla är de områden där skyddsvärd skog gränsar till en sk. HELMI-myr. Under år 2020, då livsmiljöprogrammet Helmi körde igång, skyddades sammanlagt 242 hektar myrar.

Som en del av Helmi-myrskydd deltar NTM-centralen i Finlands miljöcentrals projekt LETOT som utförs på områden i Egentliga Finland och Satakunta. Målet med projektet är att få en bättre uppskattning av mängden akut hotade rikkärr, deras lokala förekomster samt deras naturtillstånd. Dessutom sammanställs information om rikkärrens skyddstillstånd i landskapen samt vilka behov de har av återställning samt skötsel. I projektet sammanställs den lokala informationen som finns om rikkärr. NTM-centralen utför även fältinventeringar i båda landskapen.

2000-naturtypsinventeringarna, som påbörjades år 2020, fortsätter 2021 på flera av Egentliga Finlands Natura-områden. Inventeringarna ingår i livsmiljöprogrammet Helmis arbete inom skogliga livsmiljöer.

av vårdbiotoper fortsätter under sommarsäsongen 2021 i huvudsak genom konsultarbete. Inventeringar utförs både på områden i Egentliga Finland och Satakunta. Detta år utformas dessutom flera skötselplaner på vårdbiotopobjekt. Det kommer även att utföras skötsel- och restaureringsåtgärder på olika objekt inom ramarna för Helmi-programmet.

Inom temat för småvatten utarbetas år 2021 en skötselplan för Pappis Isolähde i Loimaa kommun. På Karvia å:s avrinningsområde inleds en inventering av småvatten genom bäckkartläggningar på ett sammanlagt 60 km långt område. Under detta år inleds även restaurering inom temat för småvatten.

Restaureringsobjekt

På NTM-centralen i Egentliga Finlands område har de praktiska restaureringsåtgärderna först inletts på fågelvattenobjekt. Vid restaurering av fågelvatten centreras restaureringen till objekt som är kopplade till Natura 2000 nätverket enligt fågeldirektivet (sk SPA-områden). År 2020 inleddes restaurering av fågelvatten vid Mietoisviken samt Viurilaviken. År 2021 utvidgas restaurering av fågelvatten i Egentliga-Finland även till Pemarviken, Oukkulanlahti, Kustöviken samt Omenojärvi. I Satakunda utförs restaureing av fågelvattenobjekt i Bredviksfjärden.

Inom temat för småvatten kommer restaureringsåtgärder att utföras på Hyyppärä åsområde. I Someroja i Salo kommer fiskeekonomiska iståndsättningsåtgärder att utföras.

Även inom andra teman, så som vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer, håller restaurerings- och skötselplaner på att sammanställas. Avsikten är att kunna inleda praktiska restaureringar redan under innevarande år.

Helmi-resurser

På NTM-centralen i Egentliga Finlands områden har 945 000 euro beviljats för verkställande av Helmi-programmet år 2021. För Helmi-arbetet har NTM-centralen i Egentliga Finland 6,1 årsverken till förfogande.

Samarbete

NTM-centralen i Egentliga Finlands arbetar inom ramen för Helmi-programmet i första hand med områden som befinner sig på privatägd mark. Alla vård- och iståndsättningsarbeten grundar sig på markägarens samtycke.

För att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet är samarbetet med andra myndigheter och aktörer viktigt. På NTM-centralen i Egentliga Finland har bla. METSO-HELMI-samarbetsgrupper inrättats, i vilka behandlas samarbetsfrågor i anslutning till skydd och återställande av myrar och skogar. Förutom detta har NTM-centralen och Forststyrelsen ett intimt samarbete.

Kontaktuppgifter

Mer information angående Helmi-livsmiljöprogrammets olika teman och verkställande av dem på NTM-centralen i Egentliga Finlands område ges av följande personer:

 • Anskaffning av myrar som skall skyddas: Sari Jaakkola
 • Restaurering av fågelvatten: Maria Yli-Renko
 • Skogstemat: Risto Vilen
 • Uppdaterande inventering av vårdbiotoper, skötselplanering samt restaurering: Liina Salonen
 • Småvatten och strandnatur: Iiro Ikonen
 • Inventering och skydd av arter och biotoper: Risto Vilen samt Iiro Ikonen

E-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kort sidadress: miljo.fi/helmiprogrammet/egentliga-finland-och-satakunta

Publicerad 19-04-2021 kl. 13.02, uppdaterad 09-06-2021 kl. 11.17
Publicerad 13-04-2021 kl. 10.23, uppdaterad 13-01-2022 kl. 9.17