Hotbedömning av vårdbiotoper

I slutet av år 2018 publicerades hotbedömingen av Finlands naturtyper och det kom fram att alla typer av vårdbiotoper är hotade.

I bedömningen ingår 40 typer av vårdbiotoper, varav 38 bedömdes vara akut hotade (CR) i hela landet och 2 starkt hotade (EN). Inga vårdbiotopstyper bedöms vara livskraftiga (LC).

Kor vs. får
© Luonnonvarakeskus 2017

De mest hotade naturtypsgrupperna inom vårdbiotoperna är hällmarkstorrängar, torrängar, friska ängar, fuktängar, strandängar vid sötvatten, havsstrandängar, alluvialängar, kärrängar, hamlingsängar, hagmarker och skogsbeten. Alla naturtyper i dessa grupper bedömdes vara akut hotade. Hedar bedöms vara starkt hotade, men inom hedarna är också örtrika hedar akut hotade i hela landet.

Förutom att vårdbiotoperna har minskat kraftigt, och deras kvalitet har försämrats, är en del av de akut hotade vårdbiotopstyperna mycket små och sällsynta. Det finns överhuvudtaget mycket få representativa vårdbiotoper av hög kvalitet kvar. Bedömningen av dessa förekomster försvåras av att de är svåra att känna igen och av att de ofta förekommer fläckvis inom andra naturtyper.

Niinimäki hage i Vesilahti definierades som nationellt värdefull vårdbiotop år 1999. Då betet upphörde började hagen växa igen. Bilden är tagen år 2001
Niinimäki hage i Vesilahti definierades som nationellt värdefull vårdbiotop år 1999. Då betet upphörde började hagen växa igen. Bilden är tagen år 2001. © Bild: Tapio Heikkilä.
Niinimäki hage år 2007
Niinimäki hage år 2007. © Bild: Tapio Heikkilä.
Niinimäki hage år 2012
Niinimäki hage år 2012. © Bild: Tapio Heikkilä.

Utvecklingen ser dyster ut

Utvecklingen i närtid anses vara mot det sämre för 76 % av vårdbiotoperna, och stabil för 12 %. Som stabila bedömdes t.ex. högväxta sötvattensstrandängar, som bevaras bättre än andra typer av strandängar på områden med mindre bete och som vegetation på naturliga successionsstadier. Vegetationen på en del typer av alluvialängar hålls öppen under inverkan av is, översvämningar och sedimentation.

Endast en vårdbiotopstyp visade utveckling till det bättre. Den sammalagda ytan av lågväxta tåg-, gräs- och starrdominerade havsstrandängar har börjat öka, och kvaliteten bli bättre i och med effektivare och mer utbredd vård, i synnerhet i norra Österbotten. För c. 10 % av vårdbiotopernas naturtyper kunde utvecklingstrenden inte bedömas, däribland skogsbeten.

Källor:

Luonnonvarakeskus 2017. Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2017. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 81/2017. 99 s.

Publicerad 26-08-2019 kl. 15.21, uppdaterad 26-08-2019 kl. 14.39