Miljöministeriet utlyser en ansökan om specialunderstöd som en del av Helmi-programmet: tre miljoner till kommunernas naturvårdsarbete

Pressmeddelande 11-05-2020 kl. 12.45

Miljöministeriet beviljar understöd till bevarings-, restaurerings- och vårdprojekt samt till sådant investerings- och planeringsarbete som är i nära anknytning till förbättring av livsmiljöer. Helmi-livsmiljöprogrammet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland.

- Försvagningen av livsmiljöer är den största direkta orsaken till att vår natur utarmas. Helmi-programmet främjar den biologiska mångfalden och förbättrar de värdefulla livsmiljöerna. Vi ville rikta en del av programmet till kommunerna, eftersom vi fått mycket önskemål från kommunerna om att få vara aktivare med i arbetet för den biologiska mångfalden. Handlingarna för naturen är brådskande. Därför uträttar vi en del av Kommun-Helmis projekt redan i sommar, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Understöd beviljas inom fem teman: restaurering av myrar; restaurering av fågelvatten och våtmarker; restaurering och vård av vårdbiotoper; vård av skogsmiljöer; samt restaurering av småvatten och strandnaturen. De projekt som beviljas understöd förväntas också utveckla nya metoder och verksamhetsmodeller för vård av livsmiljöer. Kommun-Helmi-understödet riktas i första hand till marker som ägs eller innehas av kommunerna.

De projekt som beviljats understöd ska innefatta konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder som förbättrar livsmiljöer inom ramen för programmet Helmi. Genom Kommun-Helmi finansieras till exempel inte strukturerna för rekreationsbruk eller guider. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan ingå i Kommun-Helmi-projekten om de konkreta restaurerings- eller vårdåtgärderna vidtas samtidigt eller om de finansieras på något annat sätt och följer en viss tidtabell. 

Miljöministeriet uppmuntrar också kommunerna att skapa lokala konsortier som kan planera gemensamma projekt. Man önskar också ansökningar där flera olika teman kopplas samman och där man genom restaureringsåtgärder utnyttjar omfattande ekologiska livsmiljöhelheter. Åtgärder av genomgripande karaktär och kommuners gemensamma ansökningar bedöms positivt vid valet av understödsobjekt. 

Ansökan om specialunderstödet för Kommun-Helmi genomförs under tiden 11.5 - 31.8.2020. 
Av de ansökningar som lämnats in före den 1 juni väljs de projekt som kan genomföras redan under sommaren 2020. De resterande projekten väljs ut efter att ansökningstiden har gått ut. Det anslag som reserverats för Kommun-Helmi 2020 kan användas fram till utgången av 2022. 

Ett centralt mål i statsminister Marins regeringsprogram är att stoppa utarmningen av naturens biologiska mångfald. Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden, och en av de viktigaste åtgärderna gäller att genomföra ett program för att förbättra livsmiljöerna. 

Det huvudsakliga syftet med livsmiljöprogrammet Helmi är att stärka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöerna bland annat genom att skydda och restaurera myrmarker, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt restaurera vatten- och strandnatur. Utöver förbättrandet av den biologiska mångfalden strävar man också efter att främja ekosystemtjänsterna, vattenskyddet, kolbindningen, bekämpningen av klimatförändringen och anpassningen till förändringar. 

Ytterligare information:

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, hanna-leena.keskinen@ym.fi, tfn 0295 250 096

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi, tfn 0295 250 240


Utgivare: