Miljöministeriet har utsett en ny naturpanel som ska främja dialogen mellan vetenskap och politik

Pressmeddelande 21-04-2020 kl. 15.37

Miljöministeriet har i dag utsett en ny naturpanel som ska sammanställa, granska och klassificera vetenskaplig information om biologisk mångfald till stöd för beslutsfattandet. Janne Kotiaho, professor i ekologi vid Jyväskylä universitet, fortsätter som ordförande för panelen. Panelen har sammanlagt 16 medlemmar. 

Naturpanelen är ett oberoende vetenskapligt expertorgan som ska främja dialogen mellan vetenskap och politik i planeringen av politiken för biologisk mångfald. Panelen stöder därmed politiken för biologisk mångfald och planeringen av den. Panelens mandatperiod är 1.5.2020–31.12.2023. Inför den nya mandatperioden har panelens finansiering utökats betydligt så att panelen allt bättre ska kunna erbjuda sin kompetens till stöd för regeringen.

”Regeringen vill föra en starkt faktabaserad politik. Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största utmaningar. Vi behöver högklassig och aktuell forskningsinformation för att kunna lösa den”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Medlemmarna representerar många vetenskapsområden

Universitet och forskningsinstitut fick nominera kandidater till panelen, och det lämnades in sammanlagt 29 förslag till miljöministeriet. Till urvalskriterierna hörde att medlemmarna ska ha doktorsexamen inom ett område som är relevant med tanke på panelens uppgifter och därtill ha en aktiv roll i forskningen, förmåga att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team, förmåga att förmedla information mellan vetenskap och beslutsfattande samt möjlighet att avsätta tid för att aktivt delta i verksamheten.

Naturpanelen har medlemmar från många olika vetenskapsområden. Panelen har kompetens i ekonomiska och juridiska frågor, frågor som gäller biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket och klimatförändringens konsekvenser för den biologiska mångfalden samt kompetens inom området för pedagogik, hälsa och samhällspolitik, liksom även mångsidig kompetens inom ekologi. Panelens verksamhet stöds av en sekreterare, specialforskaren Juha Pöyry från Finlands miljöcentral, och en generalsekreterare, specialsakkunniga Suvi Borgström från miljöministeriet.

Naturpanelens roll ska bli tydligare inför den nya perioden

Den nya naturpanelen har en annorlunda sammansättning än den föregående naturpanelen. Tidigare fanns det också tjänstemän bland naturpanelens medlemmar, och den fungerade samtidigt som en nationell panel under den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Dessa uppdrag har nu skilts åt. Den nationella IPBES-arbetsgruppen utnämns separat och består av företrädare för olika ministerier, forskningsinstitut och andra aktörer som är centrala med tanke på naturvården.
Finlands naturpanel blir nu, i likhet med Finlands klimatpanel, en aktör som ska främja dialogen mellan vetenskap och politik. Naturpanelen ska koncentrera sig på att ta fram och sammanställa vetenskaplig information om tillståndet för den biologiska mångfalden till stöd för beslutsfattandet i Finland.
Samarbetet mellan Finlands naturpanel och IPBES-arbetsgruppen främjas genom att ordföranden för naturpanelen också blir medlem i IPBES-arbetsgruppen. Finlands naturpanels roll ska definieras i naturvårdslagen, som håller på att revideras.

Medlemmarna i naturpanelen: 

Doktor Jukka Jokimäki, Arktiska centret
Docent Liisa Kulmala, Meteorologiska institutet
Professor Ilari Sääksjärvi, Åbo universitet
Professor Elina Oksanen, Östra Finlands universitet
Professor Kirsi Pauliina Kallio, Tammerfors universitet
Docent Aleksi Lehikoinen, Naturhistoriska centralmuseet Luomus
Docent Heli Saarikoski, Finlands miljöcentral
Biträdande professor Lassi Ahlvik, Helsingfors universitet
Professor Jaana Bäck, Helsingfors universitet
Dr. Iryna Herzon, Helsingfors universitet
Professor Christopher Raymond, Helsingfors universitet
Doktor Tiina Nieminen, Naturresursinstitutet
Docent Aki Sinkkonen, Naturresursinstitutet
Doktor Minna Pappila, Åbo universitet
Biträdande professor Christoffer Boström, Åbo Akademi

Ordförande: Professor Janne Kotiaho, Jyväskylä universitet

Mer information:

Antti Heikkinen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 250 231, antti.heikkinen@ym.fi

Janne Kotiaho, naturpanelens ordförande, Jyväskylä universitet, tfn +358 50 594 68 81, janne.kotiaho@jyu.fi

Suvi Borgström, naturpanelens generalsekreterare, miljöministeriet, tfn +358 295 250 342, suvi.borgstrom@ym.fi
 


Utgivare: