Finlands landrapport om den biologiska mångfalden: Det har gjorts ett målmedvetet arbete, men utarmningen av mångfalden har inte kunnat stoppas

Pressmeddelande 22-03-2019 kl. 9.00

Finlands biodiversitetsarbetsgrupp på bred har godkänt Finlands sjätte landrapport om den biologiska mångfalden. Enligt rapporten har man i Finland målmedvetet och samordnat arbetat för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, men förändringen av samhällets invanda rutiner har varit otillräcklig. Rapporten visar att målet för 2020, dvs. att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, inte kommer att nås.

Finlands sjätte landrapport om den biologiska mångfalden utgör en heltäckande beskrivning av det finländska naturskyddet och hållbara nyttjandet av naturen. I landrapporten utvärderades genomförandet av alla 105 åtgärder i Finlands handlingsprogram för den biologiska mångfalden. Enligt utvärderingen har det inom alla delområden i handlingsprogrammet gjorts framsteg, men verksamheten måste effektiviseras ytterligare.

"Utarmningen av den biologiska mångfalden utgör tillsammans med klimatförändringen ett av de största miljöproblemen för vår planet. Finland har tillsammans med andra länder i världen förbundit sig att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden före 2020. Det ser nu ut som om man inte lyckats med utmaningen. Finlands landrapport om den biologiska mångfalden tillsammans med den hotbedömning av arterna och naturtyperna i Finland ger en bra informationsbas om vilka åtgärder man bör satsa på härnäst. En vägkarta för biologisk mångfald behövs nu", säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I fråga om hur väl de tjugo globala så kallade Aichi-målen har nåtts konstateras det i rapporten att Finland har vidtagit de administrativa åtgärder som gäller målen, men att förändringarna av handlingssätten varit otillräckliga. Strategin för den biologiska mångfalden och handlingsprogrammet För naturen – till nytta för människan har varit viktiga verktyg för att på alla nivåer främja den biologiska mångfalden i Finland.

Biodiversitetskonventionen är en av Riokonventionerna

Biodiversitetskonventionen (Convention on Biological Diversity) utgör en av de tre Riokonventioner som de stater som deltog i miljö- och utvecklingskonferensen i Rio 1992 fattade beslut om. Biodiversitetskonventionen är den första globala konvention som strävar efter att heltäckande skydda hela naturens mångfald, dvs. den genetiska anpassningen inom arter, artrikedomen samt mångfalden i arters livsmiljöer. Finland ratificerade konventionen i juli 1994.

De nationella biodiversitetsstrategierna och handlingsprogrammen är viktiga med tanke på det genomförandet av konventionen. Konventionen förutsätter att parterna utarbetar en nationell biodiversitetsstrategi som innehåller metoder och mål för att genomföra konventionen. Målet är att naturens mångfald ska integreras i samhällets alla sektorer och verksamheter. 

Rapporten lämnades i dag till sekretariatet för Biodiversitetskonventionen och rapporten kommer att utgöra en del av den mer omfattande internationella utvärderingen Global Biodiversity Outlook.

Ytterligare information:

Miljöråd Marina von Weissenberg, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tel. 0295 250 321

Forskare Ari-Pekka Auvinen, Suomen ympäristökeskus, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tel. 050 4113 403


Utgivare: