Det eftersatta underhållet av friluftstjänsterna i nationalparkerna minskas betydligt – iståndsättningen är en investering i naturvärdena, välfärden och sysselsättningen

Pressmeddelande 26-05-2020 kl. 15.48

Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar

Friluftstjänsterna i nationalparkerna och i många andra populära statliga naturskyddsområden iståndsätts nu i stor utsträckning. Det eftersatta underhållet av den friluftsinfrastruktur som är i dåligt skick minskas med över 16 miljoner euro under föregående och innevarande år. Goda konstruktioner i friluftsområdena hjälper människor att bekanta sig med naturen, skyddar den känsliga naturen genom att styra människornas sätt att röra sig i områdena samt förbättrar väsentligt verksamhetsförutsättningarna för många naturturismföretag. 

- Det är ytterst viktigt att återuppbyggnaden av ekonomin efter coronakrisen är hållbar med tanke på sysselsättningen, den biologiska mångfalden och koldioxidneutraliteten. När vi investerar i att minska det eftersatta underhållet av nationalparker och andra värdefulla naturobjekt investerar vi samtidigt i naturen, ekonomin och människornas välfärd. En bra friluftsinfrastruktur är också ett svar på intresset för naturutflykter. I dessa exceptionella tider ger naturen styrka och sinnesro, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Statens budgetfinansiering för skötseln av nätverket av naturskyddsområden har ökat betydligt i år. Miljöministeriets basfinansiering för Forststyrelsens Naturtjänster ökade med 7,5 miljoner euro jämfört med året innan. Dessutom har det anvisats en framtidsinvestering på 19,2 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av friluftstjänsterna samt för naturvård, återställande av områden i naturtillstånd och naturinventeringar. Efter de arbeten som utförs i år kvarstår ytterligare 16 miljoner euro av det eftersatta underhållet av friluftsinfrastrukturen. Detta försöker man åtgärda under de närmaste åren.

Sysselsättningsfördelar på kort och lång sikt

I iståndsättnings- och restaureringsprojekten deltar anställda vid Forststyrelsens Naturtjänster samt ett stort antal små och medelstora företag runt om i landet. Det uppskattas att investeringarna i det eftersatta underhållet ger en sysselsättande effekt på sammanlagt 190 årsverken. De direkta sysselsättande effekterna när det gäller byggobjekt är cirka 130 årsverken. Dessutom uppstår indirekta effekter på uppskattningsvis 60 årsverken inom byggtjänsterna och industrin.  

Minskningen av det eftersatta underhållet och förbättringen av tjänsterna för besökare bidrar till att upprätthålla besökarnas intresse för områdena. Samtidigt skapar man möjligheter till sysselsättning i form av underhåll av områdena och kundservice. De nya tjänster och produkter som tas fram av företag med koppling till områdena erbjuder också sysselsättningsmöjligheter. Den ökande efterfrågan ökar de positiva effekterna på den lokala ekonomin och därigenom också på sysselsättningen, bland annat inom tjänstesektorn överlag.

- De investeringar som nu görs stöder direkt turistsektorn, som drabbats av coronakrisen, och förbättrar medborgarnas rekreationsmöjligheter på olika håll i Finland. Efter coronakrisen förutspås den inhemska naturbaserade turismen öka kraftigt. Användningen av områden för närrekreation har redan under coronakrisen ökat kraftigt. De investeringar som nu görs och planeras ökar återhämtningen och minskar kostnaderna under de kommande åren, konstaterar naturtjänstdirektören Timo Tanninen från Forststyrelsen. 

En god infrastruktur skyddar den känsliga naturen

Ett centralt mål för iståndsättnings- och restaureringsprojekt i naturskyddsområdena är att skydda känsliga naturobjekt mot slitage och störningar samtidigt som man möjliggör en hållbar observation av naturen och hållbara naturupplevelser i en trygg miljö. Det är ytterst viktigt att de naturvärden som ligger till grund för naturskyddsområdena kan bevaras och områdenas tillstånd förbättras samtidigt som besökarna erbjuds tjänster. Man bör också satsa på att skydda miljön. Iståndsättningen och moderniseringen av byggnader och konstruktioner för avfalls- och toaletthantering samt insatserna för att göra rutterna mer hållbara minskar avsevärt belastningen på miljön. 

Det totala antalet besök i nationalparker och andra för allmänheten öppna områden som underhålls av Forststyrelsens naturtjänster uppgick till cirka 8,2 miljoner 2019. Under de senaste 5 åren har antalet besök i Forststyrelsens områden ökat med cirka 3 procent per år, vilket betyder 200 000 fler besök på årsnivå. 

Regionala exempel på förbättring av friluftsinfrastrukturen kan begäras av de regiondirektörer för Forststyrelsens naturtjänster som nämns nedan. 

Ytterligare information: 

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406

Timo Tanninen, naturtjänstdirektör, Forststyrelsen, tfn 040 661 0033

Kalkyler över det eftersatta underhållet och de sysselsättande effekterna: Sakari Kokkonen, chef för rekreation och turism i naturen, Forststyrelsen, tfn 0400 241 411

Regiondirektörer för Forststyrelsens naturtjänster:
Kustområdet (Vasa-Kotka-kustområdet och huvudstadsregionen): Henrik Jansson, tfn 0400 328 759
Insjöfinland: Jouni Aarnio, tfn 040 735 2804
Österbotten-Kajanaland: Pirkko Siikamäki, tfn 040 735 2804
Lappland: Pirjo Seurujärvi, tfn 0400 125 782


Utgivare: