Gå till innehållet

Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt

Pressmeddelande 25.10.2018 kl. 15.01

Europeiska kommissionen har fattat beslut om finansiering för Life-miljöprojekt utifrån den ansökningsomgång som genomfördes 2017. Finland får finansiering för sammanlagt fem betydande projekt.

Forststyrelsens naturtjänster får finansiering till ett belopp av drygt 20 miljoner euro för tre nya naturvårdsprojekt som ska genomföras tillsammans med ett omfattande partnerskapsnätverk.

Inom ett Life-projekt för kustområden iståndsätts betydande livsmiljöer vid kusten och i skärgården, t.ex. solexponerade områden, strandängar, lundar och hagmarker i åtta koncentrationer av skyddsområden i allt från Finska viken till Bottenviken. Inom ett Life-projekt för flygekorre ska det tas fram verksamhetsmodeller för hur flygekorren ska beaktas vid skogsbehandling och i skötseln av parker och skogar. Inom Life-projektet Beetles ska man iståndsätta nuvarande och framtida livsmiljöer för åtta sällsynta skalbaggar som omfattas av EU:s särskilda skydd.

Utöver Forststyrelsens projekt inleds två andra finländska Life-projekt med hjälp av EU-finansiering: Finlands Naturskyddsförbunds Finvasive Life för bekämpning av invasiva främmande arter och Meehanite Technology Oy:s Green Foundry-projekt med inriktning på miljövänliga gjuterier.

Kommissionen väntas inom den närmaste tiden också meddela beslut om finansiering för Finlands miljöcentrals klimatprojekt Canemure Life. Detta omfattande, s.k. integrerade Life-projekt genomför konkreta delprojekt i mer än tio kärnområden på olika håll i Finland för en begränsning av klimatförändringen.

Om också denna finansiering beviljas kommer den sammanlagda EU-finansieringen för de finländska projekten att uppgå till uppskattningsvis drygt 32 miljoner euro. Detta är mer än vad som någonsin tidigare beviljats vid en utlysning av Life-finansiering. De integrerade Life-projekten lämpar sig väl för den finländska innovationskulturen – om Canemure-projektet förverkligas har Finland fått mest finansiering av alla EU-länder för integrerade Life-projekt.

Life är Europeiska unionens finansiella mekanism som har som mål att utveckla den gemensamma miljöpolitiken och lagstiftningen och stödja naturvårds- och miljöprojekt på olika håll i Europa.

Mer information:

Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 050 365 23 59, fornamn.efternamn@ym.fi

Mikko Tiira, utvecklingschef, Forststyrelsen, tfn 040 169 66 46, fornamn.efternamn@metsa.fi


Utgivare: