Tumlarobservationer i Finlands vattenområden 2001–2013

2000-talets tumlarobservationer på kartan

Observationerna 2016

År 2016 gjordes tre observationer av totalt fem individer. Det gjordes två observationer av enstaka individer, den ena i västra delen av Finska viken och den andra i Skärgårdshavet. I Tvärminneområdet gjordes en observation av minst tre individer som rörde sig tillsammans.

Observation nr 59: 13.12.2016. En tumlarindivid observerades öster om Ärtholmen utanför Helsingfors. Observationen gjordes från en båt. Det som syntes var den triangelformade ryggfenan. Djuret kom upp till ytan med en smidig och långsam rullande rörelse och dök sedan ner under vattenytan och försvann. Det rådde mild sjögång och himlen var molnig.

Observation nr 58: 28.8.2016. Observationen gjordes från en båt i närheten av Tvärminne. Under cirka tio minuter syntes åtminstone tre individer som rörde sig tillsammans i området. Ryggfenorna syntes tydligt när djuren med rullande rörelser simmade motvinds. Det rådde mild sjögång i området och himlen var molnfri.

Observation nr 57: 9.8.2016. En individ observerades framför hotellet Airisto i Pargas. Djurets svarta ryggfena syntes tydligt ovanför vattenytan. Efter detta dök djuret med lugna rörelser så att hela ryggen syntes. I det lilla området sågs djuret komma som snabbast upp till ytan åtminstone sex gånger, eventuellt flera gånger, innan det försvann mot Airisto. Det rådde måttlig sjögång.

Observationerna 2015

2015 gjordes endast två observationer som gällde fem individer. Den ena observationen, som gällde flera individer, gjordes på sommaren utanför Hangö, och den andra observationen som gällde en enda individ gjordes på vintern utanför Kotka.

Observation nr 56: 28.11.2015. Observationen gjordes i östra Finska viken utanför Kotka, i farleden mellan öarna Pirköyri och Kuusinen. På 30–40 meters avstånd observerades en rygg och ryggfena ovanför vattenytan på samma sätt som i fråga om valar, ryggen var böjd i båge och djuret dök i samma ögonblick.  Sjögången var måttlig och vädret molnigt.

Observation nr 56. 2.6.2015. Observationen gjordes på Hangö östra fjärd och gällde 4 (–5) tumlare i en tät grupp. När djuren rörde sig vid havsytan kunde man observera ryggens båge och en ryggfena. När djuren gjorde snabba, tumlande rörelser syntes också deras huvuden. Observationer gjordes längs en sträcka på cirka tre sjömil, från en segelbåt i motorgång i farledens södra del. Havet var spegelblankt och himlen täckt av tunna slöjmoln.

Observationerna 2014

År 2014 gjordes 6 observationer av totalt 12 individer. I synnerhet de observationer som gjordes utanför Helsingfors tyder på att en grupp tumlare rörde sig i området i juni–juli.

Observation nr 54: 6.7.2014: Observationen gjordes från land, på Pemarfjärden i Sagu. Iakttagaren fick först syn på en triangelformad svart fena ca 200 meter från stranden. Därefter observerades en mörk flank och en tumlande rörelse. Vid tidpunkten för observationen var vädret fint, med mild sjögång och molnfri himmel.

Observation nr 53: 27.7.2014. Observationen gjordes i Finska viken på öppet hav halvvägs mellan Helsingfors och Tallinn. Det rörde sig om en tät flock på 5–7 individer. En flock djur som "liknade små delfiner" rörde sig i riktning bort från fartyget. Djuren avancerade längs med vattenytan i rask takt, med snabba tumlande/hoppande rörelser. Det rådde mild sjögång och himlen var molnfri. 

Observation nr 52: 27.7.2014. Observationen gjordes vid Sandö i Borgå. En tumlare observerades från en båt i rörelse. Djuret simmade snabbt och sågs endast en gång vid vattenytan. Havet var spegelblankt och himlen molnfri.

Observation nr 51: Mitten av juli 2014. En grupp på 2–3 tumlare observerades i Helsingfors utanför Havshamnsstranden. Djuren kom in från fjärden och närmade sig stranden i ca tio minuters tid. De kom in relativt nära stranden och fortsatte därefter sin färd. De höll hög fart och hoppade "som delfiner". När de regelbundet kom upp till vattenytan kunde man också se de små ryggfenorna.

Observation nr 50: 28.6.2014. Observationen gjordes från Gustavssvärd på Sveaborg. Ett djur simmade längs med stranden, och när det kom upp till vattenytan såg man tydligt ryggfenan. Det rådde mild sjögång och himlen var molnfri.

Observation nr 49: 9.6.2014. Ute till havs mitt på Finska viken, ungefär halvvägs mellan Helsingfors och Tallin, observerades 2–3 tumlare. Från fartyget observerades 2–3 djur i hög fart, som huvudsakligen höll sig under vattenytan men som dock regelbundet kom upp till ytan.  Djuren följde fartyget på en lång sträcka. Det rådde mild sjögång och himlen var molnfri.

År 2013 gjordes 5 observationer av totalt omkring 6 tumlarindivider. I Luvia gjordes två ungefär samtidiga observationer av två, eller t.o.m. flera, tumlare. Resten av observationerna gällde en enda tumlarindivid.

Observationerna 2013

År 2013 gjordes 5 observationer av totalt omkring 6 individer. I Luvia gjordes två ungefär samtidiga observationer av två, eller t.o.m. flera, tumlare. Resten av observationerna gäller en tumlare.

Observation nr 48: 11.12.2013. Observationen gjordes i vattenområdet mellan Ribbingö och Granö i Sibbo. "Jag upptäckte något mörkt som långsamt rörde sig i vattenbrynet på ca 50–80 meters avstånd från vår pråm.  Det jag såg kunde närmast beskrivas som 'en halvt synlig innerslang till ett bildäck', som trots allt svängde sig runt i färdriktningen, dök och försvann. Observationen varade bara några sekunder, och under den korta tiden såg jag djurets mörka rygg och en liten triangelformad ryggfena som i mina ögon tycktes böja sig en aning bakåt." Vinden 3–4 m/s från väst-sydväst. Det var helmulet, lätta vågor till havs.

Observation nr 47: 20.9.2013. I Rimito observerades en tumlare. "Djuret kom upp till ytan på ca 40 meters avstånd, och då kunde vi se ryggfenan." Havet låg stilla vid tidpunkten för observationen.

Observation nr 46: 27.7.2013. En tumlare observerades i Runsala i Åbo. Observationen gjordes från en hytt på ett fartyg. "Helt plötsligt syntes det små vågor/ringar i vattnet i kanten av vassen. Vi iakttog platsen noggrant och kunde genast se ett huvud och en rund rygg med fenan ovanför vattenytan. Rörelsen upprepades." Eftersom fartyget åkte vidare kunde observationen inte fortgå.  Havet låg spegelblankt.

Observation nr 45: 8.6.2013. Från en brygga i Luvia observerades åtminstone två tumlare som rörde sig framåt i vattnet och alltid då och då kom upp till ytan. "Vi såg ryggfenan komma upp till ytan. Tumlarna observerades under några minuter tills de försvann ur synhåll bakom en holme. De rörde sig rätt snabbt framåt, och det såg ut som om de simmade efter ett fiskstim. Observationen gjordes på ca 100 meters avstånd med blotta ögat." Himlen var molnfri, lätta vågor till havs.

Observation nr 44: 24.5.2013. I Lemlax i Pargas observerades en tumlare på ca 30 meters avstånd. Ryggfenan syntes och tumlaren gjorde en tydlig roterande rörelse. Halvklart väder och lätta vågor till havs. Observationen gjordes från en båt.

Tidigare observationer

Mera information:

Konsultative tjänstemannen Penina Blankett, tfn 0295 250 058, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 05-05-2015 kl. 9.18, uppdaterad 04-12-2020 kl. 10.59
Utgivare: