Tumlarobservationer

Miljöministeriet driver en kampanj för insamling av tumlarobservationer i samarbete med WWF Finland, Naturresursinstitutet, Naturhistoriska centralmuseet, delfinariet i Särkänniemi och Ålands landskapsregering. Målet med kampanjen är att sprida information om tumlare och uppmana människor att meddela om eventuella observationer.

Kampanjen har varit lyckad, och det har årligen kommit in rapporter om tumlarobservationer i finskt territorialvatten.

Det internationella avtalet om skydd av småvalar förpliktar Finland att följa med, rapportera om och samla in så mycket information som möjligt om förekomsten av småvalar.

Rapportera tumlare

Om du på basis av kännetecken är säker på att du sett en tumlare, eller om du har hittat en tumlare som strandat eller som fastnat i ett fiskenät och skadats, kontakta då en av adresserna nedan.

Rapportera tumlarobservationen med hjälp av den elektroniska blanketten eller på en blankett som du skickar in med e-post eller per brev till någon av de adresser som nämns nedan.

Ifall artbestämningen är oklar, beskriv så detaljerat som möjligt djurets färg, form och storlek samt dess beteende. Bifoga gärna även en bild, om det är möjligt.

Hur känner man igen en tumlare?

Det är inte speciellt svårt att skilja en tumlare från en säl. I dåligt väder, t.ex. vid sjögång och i dimma, eller om avståndet är långt och djuret syns under en mycket kort tid är det ändå möjligt att missta sig. Nedan hittar du typiska kännetecknen på tumlare och hur man skiljer en tumlare från en säl.

 • Det bästa kännetecknet på en tumlare är den låga, trekantiga ryggfenan som syns när tumlaren långsamt simmar nära ytan.
 • Tumlaren är liten och relativt rund till formen. Vid ytsim rör den sig med tumlande, rullande rörelser, vilket också har gett djuret dess namn.
 • Stjärtfenan är vågrät, vilket är typiskt för valar. När tumlaren simmar syns stjärtfenan inte ovanför vattenytan.
 • Tumlaren hoppar mycket sällan, och den söker sig inte heller till fartyg och båtar, såsom delfiner gör.
 • När tumlaren kommer till ytan för att andas syns ingen vattenstråle, men om man befinner sig nära kan man höra hur djuret andas.
 • Huvudet är runt utan tydlig panna. Huvudet syns inte ovanför vattenytan när tumlaren simmar.
 • Tumlaren förekommer ofta ensam eller i små flockar.
Pyöriäinen veden pinnalla.jpg
Profilbild av en simmande tumlare som kommer upp till ytan. © Antti Halkka
Videor som illustrerar skillnaderna mellan tumlare och säl:

Hur skiljer jag en tumlare från en säl?

 • När man får syn på en säl är det vanligen det runda huvudet som först sticker upp ur vattnet.
 • Sälarna hålls vanligen på samma ställe eller dyker och sticker upp huvudet på nytt en bit bort, medan tumlaren rör sig framåt med rullande simrörelser.
 • Om man ser ryggen på en säl skymta fram vid vattenytan ser man att den inte har någon trekantig ryggfena. Däremot kan det konformiga huvudet titta fram.
 • Sälarna påträffas vanligen i närheten av kobbar och skär, medan tumlaren i allmänhet rör sig i öppna vatten.

Tumlare som påträffas döda

Enligt finsk lagstiftning (lagen om skydd av valar och arktiska sälar, 1107/1996) är det förbjudet att ta till vara en val som påträffats död. En val som påträffats död ska enligt lagen skickas antingen till Naturhistoriska centralmuseet eller till Livsmedelssäkerhetsverkets kontor i Uleåborg. Närmare upplysningar ges av Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), tfn 0295 300 400.

SAMBAH-projektet

Målet med SAMBAH-projektet (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) är att få en klarare bild av tumlarpopulationen i Östersjön med hjälp av akustiska detektorer som placeras på havsbotten. Åtta Östersjöstater deltar i projektet, som inleddes år 2011. Projektet finansieras av EU:s Life+ -program.

I Finland koordineras projektet av Åbo yrkeshögskola, och även delfinariet i Särkänniemi, miljöministeriet och WWF Finland deltar. Kolmårdens djurpark i Sverige är koordinator för hela projektet. Projektet pågår till mitten av 2015.

Tumlarobservationer rapporteras till följande adresser:

Miljöministeriet
Konsultative tjänstemannen Penina Blankett, tfn 0295 250 058, fornamn.efternamn@ym.fi

 
 
Publicerad 05-05-2015 kl. 9.07, uppdaterad 12-05-2021 kl. 13.27
Utgivare: