Skyddet av saimenvikaren

Saimenvikaren (Pusa hispida saimensis) är en endemisk art som endast påträffas i Saimen. Den är klassad som starkt hotad (EN). Saimenvikaren är med stöd av naturvårdsförordningen en art som kräver särskilt skydd, och i EU:s habitatdirektiv klassas den som en art som kräver noggrant skydd (bilagorna II och IV).

De största hoten mot saimenvikaren är i dag risken att hamna i fiskenät, begränsningar i livsmiljön, störningar under bobyggandet och miljögifter. Stammen är också känslig för klimatförändringens effekter. Vissa effektiviserade skyddsåtgärder, t.ex. begräsningar i nätfisket under våren, har lett till resultat och stammen har de senaste åren vuxit.

Ännu 2012 uppskattades det att saimenvikarens vinterstam bestod av 310 vikare, och risken för att arten ska dö ut ansågs vara betydande. År 2015 kunde hotgraden för saimenvikaren ändras från akut hotad (CR) till starkt hotad (EN). Saimenvikarstammen vintern 2016 uppskattades bestå av 360 vikare.

Saimenvikaren är fortsättningsvis hotad, men risken för att den ska dö ut minskar allteftersom stammen växer. De senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxten för stammen varit 3,6 procent, vilket motsvarar målet i skyddsstrategin. Ett mellanliggande mål är att saimenvikarens vinterstam ska uppgå till 400 vikare före 2025.

Forststyrelsen svarar för uppföljningen och vården av stammen under ledning av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för de förordningar som gäller förbud mot nätfiske under våren och begränsning av användningen av fångstredskap. Avtal om förbud mot nätfiske ingås av NTM-centralen i Södra Savolax.

Saimaannorppa pinnalla

© Mervi Kunnasranta/YHA-kuvapankki

Målet att uppnå gynnsam bevarandestatus

Våren 2010 tillsatte miljöministeriet en arbetsgrupp för skydd av saimenvikaren. Arbetsgruppen utarbetade en åtgärdsplan för skyddet. Avsikten var att på ett hållbart sätt samordna behoven inom skyddet av saimenvikaren med människoaktiviteten vid Saimen. Målet med åtgärdsplanen är att säkerställa en stabil tillväxt för stammen och att gynnsam bevarandestatus uppnås.

Planen utarbetades i brett samarbete med centrala intressentgrupper. Den uppdateras med minst fem års mellanrum.

LIFE-projektet för saimenvikaren

Det LIFE-projekt för saimenvikaren som inleddes hösten 2013 (Safeguarding the Saimaa Ringed Seal – LIFE Saimaa seal) främjar skyddet av saimenvikaren och uppnåendet av gynnsam bevarandestatus för arten. Inom ramen för projektet genomförs åtgärdsplanen för skydd av saimenvikaren, som bl.a. inbegriper stöd av fiskemetoder som är trygga med tanke på saimenvikaren, utbildning av volontärer som ska räkna bon, rådgivning och övervakning av begränsningar som hänför sig till saimenvikaren. Ett mål är också att utreda på vilket sätt störningar som människan orsakar påverkar stammen.

Projektet är femårigt och leds av miljöministeriet och Forststyrelsens naturtjänster.

Om du får syn på en saimenvikare

Rapportera din observation till Forststyrelsen

Om du hittar en död saimenvikare, rapportera omedelbart observationen

Mer information:

Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 094, fornamn.o.efternamn@ym.fi

Norppa jäälllä

© Ismo Marttinen/ YHA-kuvapankki

Publicerad 15-08-2017 kl. 9.11, uppdaterad 08-10-2020 kl. 12.18
Utgivare: