Sammanfattning av Rödlistan 2019

Sammanfattning av Rödlistan 2019

IUCN-klassificering och fördelning av finska arter i IUCN-kategorier

 

IUCN-klassificering och fördelning av finska arter i IUCN-kategorier_
 
 

Omfånget av bedömningen

Av de cirka 48 000 arterna i Finland har 36 604 arter utvärderats. Den faktiska hotbedömningen, vilken arter klassificerats enligt deras risk för utrotning, täcker sammanlagt 22 418 arter innanför kategorierna från LC (livskraftig) till CR (akut hotad), och inkluderar RE (nationellt utdöd) samt DD (bristfälliga kunskaper).

Nya grupper som ingår är svampdjur (Porifera), nässeldjur (Cnidaria), mossdjur (Bryozoa/Ectoprocta), snabelsäckmaskar (Priapulida) och slemmaskar (Nemertea). Kräftdjuren har inte bedömts sedan 2000, men ingår nu. Dessutom är algerna denna gång mer omfattande bedömd än år 2010. I kontrast har några av de tidigare utvärderade grupperna blivit utelämnade denna gång.

Utrotningshotade arter efter livsmiljö

Hotbedömningen använder ett nationellt klassificeringssystem för livsmiljöer, och har eftersträvat att alltid definiera primärhabitatet för varje art. Primärt habitat har definierats för varje art i bedömningen gällande alla hotade kriterier, från LC till CR. Dessutom, om möjligt, också för regionalt utrotade arter (ER), och arter var det finns endast bristfälliga kunskaper för evaluering av status (DD).

Globalt hotade arter i Finland

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) upprätthåller IUCN’s röda lista över hotade arter, där alla närvarande internationellt bedömda arter listas, inklusive även kategorierna LC och NT (nära hotade). IUCN’s globala lista innehåller totalt 106 arter som finns i Finland i följande kategorier från CR genom NT (nära hotad), plus kategorierna RE och DD. Av dessa är 39 arter listade i någon av de hotade kategorierna CR, EN (stärkt hotad) eller VU (sårbar).

Publicerad 25-10-2019 kl. 15.01, uppdaterad 25-10-2019 kl. 15.02