Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga

Pressmeddelande 21-06-2018 kl. 11.37
Pyöriäinen_KaiMattsson
© Kai Mattson, miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Beståndet i centrala Östersjön beräknas bestå av endast ca 500 individer. Det samlas in information om tumlaren dels genom allmänhetens observationer, dels genom akustisk övervakning.

Medborgarnas visuella observationer är en viktig källa för tilläggsinformation när det gäller att bedöma i vilken grad tumlare förekommer. De visuella observationerna har samlats in sedan 2001. Observationskampanjen ordnas av miljöministeriet i samarbete med Ålands landskapsregering och flera andra samarbetspartner. Med kampanjen vill man få in ännu mer värdefull information om den sällsynta valarten och samtidigt också öka medborgarnas kunskaper i frågan. Under kampanjens gång har det rapporterats om ca 70 bekräftade tumlarobservationer som gällde ca 120 individer.

I början av 1900-talet förekom det fler tumlare i Östersjöområdet än vad det gör i dag. På den tiden kunde tumlare observeras i Finlands hela havsområde, ända till Kemi i norr och östra Finska viken i öster. Flera faktorer har påverkat tumlarbeståndets storlek, t.ex. miljögifter, bifångsten i samband med fiske och de stränga vintrarna på 1940-talet, och beståndet har inte återhämtat sig efter detta. Utöver dessa utgörs dagens hot bl.a. av allt fler störningar som människan orsakar, t.ex. undervattensbuller och ökad sjötrafik.

Den akustiska övervakning som utförts sedan 2011 visar att tumlaren påträffas regelbundet i det öppna havsområdet söder om Åland och Skärgårdshavet. Över 30 observationer har rapporterats, framför allt vintertid under december–april. Närmare kusten påträffas tumlare sporadiskt. Den akustiska övervakningen genomförs av Åbo yrkeshögskola.

Så här känner du igen en tumlare

Tumlaren känns lättast igen på den låga, trekantiga ryggfenan. Tumlaren är kort och ganska rund till formen. Den har ett litet huvud och saknar den nos som är kännetecknande för många delfinarter. Tumlaren är liten: den är ca 145–160 centimeter lång och väger 50–60 kg. Eftersom arten är sällsynt förväxlas den ofta med sälen (gråsäl och östersjövikare), som är betydligt vanligare i våra kusttrakter.

Det enklaste sättet att rapportera observationer av tumlare är att fylla i den blankett som finns på miljöministeriets webbplats. På webbplatsen finns också information om hur man känner igen en tumlare. Det kan löna sig att ta bilder och videoklipp av djuret för att experter i osäkra fall lättare ska kunna avgöra vilket djur det rör sig om.

En knölval sågs i maj i Bottniska viken och i Finska viken

En ung, ca åtta meter lång knölval rörde sig i maj i den norra delen av Östersjön. Den första observationen gjordes den 11 maj söder om Umeå vid svenska kusten. Efter detta har Västra Finlands sjöbevakningssektion i ett par repriser lösgjort valen när den har hamnat i ryssjor, den 12 maj i Bergö och den 15 maj utanför Raumo. Valen påträffades senast i Pyttis den 17 maj och i Viborgska viken i Ryssland den 19–20 maj.

Den 9 juni drev en död knölval i land vid Graal-Müritz i Tyskland. Det kan vara fråga om samma individ som tidigare påträffades i Finland. Knölvalsobservationen i Finland var den tredje observationen av arten genom tiderna i finska vatten, de tidigare säkerställda observationerna gjordes 1978 och 2006.

Mer information:

Akustisk övervakning och observationer, Åbo yrkeshögskola: Olli Loisa, projektchef, fornamn.efternamn@turkuamk.fi, tfn 050 598 5743

Miljöministeriet: Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 058

Ålands landskapsregering: Hanna Kondelin, naturvårdsintendent, hanna.kondelin@regeringen.ax, tfn +358 18 25453

Rapportera döda tumlare till Naturresursinstitutet:


Utgivare: