Hotade arter

En hotbedömning av arterna i Finland görs med tio års mellanrum, den senaste gjordes 2010. Som ett resultat av bedömningen publiceras den finska rödlistan. Listan är en förteckning över alla utdöda, hotade, nära hotade och bristfälligt kända arter.

Bedömningen baseras på nationella experters utvårderingen av arterna i Finland. Vid utvärderingen tillämpas Internationella naturvårdsunionen IUCN:s klassificering och kriterier. I bedömningen beaktas bl.a. artens populationsstorlek och beståndets utveckling, utbredningsområdets storlek och förändringen i den, hur splittrad förekomsten är, förändringen i livsmiljöns kvalitet och omfattning samt artens fortplantningsförmåga. Även arternas livsmiljöer, orsakerna till hotstatusen och hotfaktorerna registreras.

Mustakurkku-uikut
Sårbar svarthakedopping (Podiceps auritus) trivs bara i näringsrika vatten. © Jussi Leppänen / Miljöförvaltningens bildbank

Enligt naturvårdslagen kan en art förskrivas som hotad om dess naturliga fortbestånd i Finland är hotad. Det finns en förteckning över de hotade arterna i bilaga 4 i naturvårdsförordningen. Den här förteckningen har sammanställts utifrån rödlistan för de finländska arterna. I förteckningen upptas varken hotade arter på vilka jaktlagen eller fiskelagen tillämpas eller arter som enbart förekommer på Åland.

I naturvårdsförordningens förteckning upptas 2 124 hotade arter. Av dem har 680 arter bedömats kräva särskilt skydd. En förekomstplats som är viktig för bevarandet av en art som kräver särskilt skydd får inte förstöras eller försämras. Förbudet träder i kraft när ELY-centralen har avgränsat förekomstplatsen och informerat markägaren om detta.

Miljöministeriet utarbetar vid behov ett skyddsprogram för arter som kräver särskilt skydd. Där presenteras arternas förekomster och utvärderas artens utvecklingstrend. Dessutom presenteras rekommendationer hur man bäst bevarar arten och dess förekomster.

Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga 21.6.2018
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Beståndet i centrala Östersjön beräknas bestå av endast ca 500 individer.
Läs mer
Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren 21.6.2016
Under sommaren finns det åtechans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Den information som medborgare lämnar i form av rapporterade observationer utgör värdefull tilläggsinformation med tanke på tumlarforskningen och skyddet av tumlare.
Läs mer

Hotade arter och arter som kräver särskilt skydd

Publicerad 14.5.2013 kl. 11.38, uppdaterad 5.7.2016 kl. 14.49