Hotade arter

En hotbedömning av arterna i Finland görs med tio års mellanrum, den senaste gjordes 2019. Som ett resultat av bedömningen publiceras den finska rödlistan. Listan är en förteckning över alla utdöda, hotade, nära hotade och bristfälligt kända arter.

Bedömningen baseras på nationella experters utvårderingen av arterna i Finland. Vid utvärderingen tillämpas Internationella naturvårdsunionen IUCN:s klassificering och kriterier. I bedömningen beaktas bl.a. artens populationsstorlek och beståndets utveckling, utbredningsområdets storlek och förändringen i den, hur splittrad förekomsten är, förändringen i livsmiljöns kvalitet och omfattning samt artens fortplantningsförmåga. Även arternas livsmiljöer, orsakerna till hotstatusen och hotfaktorerna registreras.

Mustakurkku-uikut
Starkt hotade svarthakedopping (Podiceps auritus) trivs bara i näringsrika vatten. © Jussi Leppänen / Miljöförvaltningens bildbank

Enligt naturvårdslagen kan en art förskrivas som hotad om dess naturliga fortbestånd i Finland är hotad. Det finns en förteckning över de hotade arterna i bilaga 4 i naturvårdsförordningen. Den här förteckningen har sammanställts utifrån rödlistan för de finländska arterna. I förteckningen upptas varken hotade arter på vilka jaktlagen eller fiskelagen tillämpas eller arter som enbart förekommer på Åland.

I naturvårdsförordningens förteckning upptas 2 124 hotade arter. Av dem har 680 arter bedömats kräva särskilt skydd. En förekomstplats som är viktig för bevarandet av en art som kräver särskilt skydd får inte förstöras eller försämras. Förbudet träder i kraft när ELY-centralen har avgränsat förekomstplatsen och informerat markägaren om detta.

Miljöministeriet utarbetar vid behov ett skyddsprogram för arter som kräver särskilt skydd. Där presenteras arternas förekomster och utvärderas artens utvecklingstrend. Dessutom presenteras rekommendationer hur man bäst bevarar arten och dess förekomster.

I Saimen finns över 400 saimenvikare - vikarstammens långsamma tillväxt fortsätter 16-10-2019
Enligt Forststyrelsens uppskattning kommer saimenvikarnas vinterstam att omfatta cirka 410 saimenvikare år 2019. I år har det fötts 88 kutar i Saimen. Det delmål på 400 individer som fastställts för 2025 i strategin och åtgärdsplanen för skyddet av saimenvikaren har nu uppnåtts och till och med överskridits.
Läs mer
Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad 08-03-2019
En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i alla artgrupper, men förhållandevis flest finns det bland fåglarna och mossorna. Den främsta orsaken till att arter hotas är att deras livsmiljöer minskar och försämras kvalitetsmässigt. Mycket kan göras för att stoppa minska utsattheten, men det är bråttom med åtgärderna.
Läs mer
Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga 21-06-2018
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Beståndet i centrala Östersjön beräknas bestå av endast ca 500 individer.
Läs mer

Pressmeddelanden

RSS
  • Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren 21-06-2016
    Under sommaren finns det åtechans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Den information som medborgare lämnar i form av rapporterade observationer utgör värdefull tilläggsinformation med tanke på tumlarforskningen och skyddet av tumlare.
Mera pressmeddelanden

Hotade arter och arter som kräver särskilt skydd

Publicerad 14-05-2013 kl. 11.38, uppdaterad 07-10-2020 kl. 16.21