Gå till innehållet

Information om projektet

Producentorganisationerna i Nyland  samt ELY-centralen i Nyland  genomdrev ett samarbetsprojekt om
vattenskydd i jordbruket under 2009–2014.  Projektbroschyren (pdf)
Rahalogosvenska

Bättre bördighet och minskad näringsurlakning på åkrarna

Odlare kan delta i projektet genom att anlägga ett observationskifte på sina ägor där projektet sedan följer upp till exempel gröngödslingens effekter. En större grupp av odlare kan följa med vad som händer på andra odlares observationsskiften och pröva samma metoder på sina egna åkrar. Observationerna görs så att åkerskiftet delas i två delar där man sedan jämför den nya och den gamla odlingsmetoden. Medan projektet pågår tas prov på observationsskiftena och resultaten bedöms tillsammans med experter. 

Behandling av åkrarnas lakvattensaareniitynoja

Inom projektet görs en videofilm om restaurering av utfallsdiken där metoder som minskar strömfårans erosion tillämpas. Våtmarksvattnet återförs till åkrarna och används för bevattning och en utredning görs om detta förbättrar vattenskyddet. För att få fler och större sammanhängande skyddszoner uppmuntras närbelägna gårdar att tillsammans sköta zonerna.

Blir vattenkvaliteten bättre?

Projektet följer med hjälp av kontinuerlig mätning kvantiteten och kvaliteten på det vatten som rinner av från åkrarna under vår- och höstflödet. Resultaten kompletteras med odlarnas egna mätningar och observationer.

Information om relevanta frågor

Resultaten och erfarenheterna från projektet kan utnyttjas av såväl odlarna själva som landsbygdens övriga befolkning. Information tillhandahålls på olika sätt – man kan delta i utbildningar som ordnas av samarbetspartnerna, i möten ”vid åkerrenen” hos odlare och i andra intressanta besök.

Projektet hoppas att så många odlare som möjligt kommer med. Anmäl dig!


 

Publicerad 22.10.2013 kl. 15.34, uppdaterad 26.9.2014 kl. 10.25
Ämne: