Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus

Pressmeddelande 30-06-2020 kl. 10.56

Miljöministeriet har förkastat de besvär som anförts över ett beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Pro Esbo rf:s besvär gällde skyddande av Esbo stadshus. Ministeriet anser att NTM-centralens beslut inte är lagstridigt.

Pro Esbo rf framförde att Esbo stadshus, som byggdes 1971, bör skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet. NTM-centralen i Nyland förkastade framställan den 7 maj 2019. Pro Esbo rf överklagade NTM-centralens beslut hos miljöministeriet.

NTM-centralen är den förvaltningsmyndighet som tillämpar helhetsbedömning i en skyddsprocess enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet och som vid behandlingen av ett ärende kan godkänna eller förkasta en framställan om skydd. I detta ärende som gäller Esbo stadshus är miljöministeriet den besvärsmyndighet som kontrollerar att det beslut som fattats följer lagen.

I ett detaljplaneområde avgörs frågor som gäller byggnadsskydd i regel genom planläggning enligt markanvändnings- och bygglagen. Det finns särskilda bestämmelser om de förutsättningar som ska föreligga för att lagen om skyddande av byggnadsarvet ska tillämpas. I fråga om Esbo stadshus fanns inga sådana förutsättningar. NTM-centralen agerade därmed inte lagstridigt när den inte tillämpade lagen om skyddande av byggnadsarvet i ärendet.

Pro Esbo rf åberopade i sina besvär också jäv för den tjänsteman som behandlat ärendet vid NTM-centralen. Enligt miljöministeriets beslut har de synpunkter på behandlingen av framställan om skydd som tjänstemannen framfört i en intervju för en webbtidning inte föranlett jäv. Eftersom det saknades förutsättningar för tillämpning av lagen om skyddande av byggnadsarvet, måste man vid behandlingen följa den beslutslinje som framgår av tidigare beslut beträffande skydd av Esbo stadshus och som också utgjorde grund för den intervju som gavs.

Mer information:

Reko Korhonen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 018, reko.korhonen@ym.fi (anträffbar 29.6–3.7.2020)

Matleena Haapala, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 332, matleena.haapala@ym.fi (anträffbar 13–17.7.2020)


Utgivare: