Gå till innehållet

Riksomfattande inventeringar

I statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen konstateras att det i samband med områdesanvändningen ska säkras att nationellt sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras. De kulturmiljöinventeringar som myndigheterna genomfört ska beaktas som utgångspunkter för planeringen av områdesanvändningen.

Objekten för de riksomfattande inventeringarna och utredningarna är införda i miljöförvaltningens geografiska informationssystem. Bland annat landskapsförbunden och kommunerna har tillgång till informationen via karttjänsten Karpalo (på finska).

Till de inventeringar som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen hör

  • Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY, 2009 (Museiverket)
  • Betänkande II av arbetsgruppen för landskapsområden Värdefulla landskapsområden Arvokkaat maisema-alueet: maisema-aluetyöryhmän mietintö II (Miljöministeriet, miljövårdsavdelningen, betänkande 66/1992, på finska, Publikationsarkivet HELDA). Vid miljöministeriet pågår en uppdatering av förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden.
  • Förhistoriska skyddsområden som är betydelsefulla för hela landet. Inrikesministeriet, planläggnings- och byggnadsavdelningen, meddelande 3/1983.  Inventeringen är föråldrad. Aktuell information om fasta fornlämningar finns i Museiverkets Kulttuuriympäristön palveluikkuna (på finska). Museiverket har inlett ett projekt där arkeologiska objekt av riksintresse inventeras och granskas. Projektet torde bli färdigt 2021.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tuija Mikkonen, Miljöministeriet, tfn +358 295 250 184, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 23.2.2016 kl. 17.56, uppdaterad 3.7.2019 kl. 13.48
Utgivare: