Lagförslag om skyddande av byggnadsarvet på remiss

Pressmeddelande 13-05-2020 kl. 8.37

Miljöministeriet föreslår ändringar i lagstiftningen om skyddande av byggnadsarvet. I samband med det samråd som nu inleds begärs utlåtanden om en ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och av 48 kap. 6 § i strafflagen. Remisstiden går ut den 24 Juni 2020. De nya lagarna är avsedda att träda i kraft i början av 2021.

Syftet med ändringarna är att främja smidiga förfaranden vid skyddande av byggnader, undantag från skyddsbeslut och sökande av ändring samt förtydliga arbetsfördelningen mellan myndigheterna och parternas ställning.

Enligt förslaget till ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet ska de beslut om byggnadsskydd som närings-, trafik och miljöcentralen fattar inte längre underställas miljöministeriet för fastställelse. I fråga om alla beslut får ändring sökas genom besvär direkt hos den regionala förvaltningsdomstolen i stället för miljöministeriet.

Miljöministeriet föreslår också att det i lagen ska tas in ett förfarande för undantag och att ersättningsbestämmelserna ska revideras. Dessutom föreslås det att närings-, trafik- och miljöcentralen ska ha skyldighet att anmäla lagstridiga gärningar till förundersökningsmyndigheten.

Det föreslås att de grunder för straff som föreskrivs i strafflagen ska utvidgas till att gälla brott mot villkoren i undantagslov.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Matleena Haapala, matleena.haapala@ym.fi, tf. 0295 250 332


Utgivare: