Hållbara städer satsar på hälsoeffekterna av grönmiljöer

Pressmeddelande 25-05-2020 kl. 12.37
Ett barn hoppar i trädgården.
© Bild: Laura Rautjoki

Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt. Inom försöken testas nya lösningar för att man ska kunna dra nytta av och stärka hälsoeffekterna av grönmiljöer. Inom programmet utarbetas också en handledning som lyfter fram hälsofördelarna med en grön närmiljö.

Försöken ska stödja hälsofördelarna med gröna miljöer

Inom ramen för de försök som inleds kommer man bland annat att testa gemenskapsbaserad utveckling av gröna områden inom social- och hälsovårdstjänsterna, en grönvägg med trästomme som lämpar sig för urban odling utomhus, en inkluderande konstträdgård och insatser för att öka välmåendet i arbetet genom grönmiljöer.

I samband med utlysningen efterlystes försöksprojekt som utvecklar till exempel grönstrukturer som stöder invånarnas hälsa, lokala gröna lösningar som ökar trivseln eller större användning av grönmiljöer i tjänster inom social-, hälso-. utbildnings- och kultursektorn. Det kom sammanlagt in 23 ansökningar som bedömdes av en jury bestående av representanter från miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Miljöministeriet beviljar sammanlagt ca 190 000 euro för de försök som nu inleds. Utöver finansiellt stöd tillhandahåller programmet för hållbara städer även expertis för projektgenomförandet, kommunikationen och försökens genomslag.

Projekt som får understöd

Sökande, projekt, understöd

  • 3point Oy. AI och maskinsyn för förbättrande av den regionala marktäckesklassificeringen. 12 000 e.
  • Esbo stad. Användbara allmänna områden i tätare stadsstruktur. 30 000 e.
  • Green House Effect Oy. Vertikal odling i gemenskap. 40 000 e.
  • Ijo kommun. En inkluderande konstträdgård (Lähde-puisto). 15 000 e.
  • Jämsä stad. En tillgänglig stig för olika sinnen. 18 000 e.
  • Lappo stad. Satsningar på friluftsområden för grupper med särskilda behov. 21 300 e.
  • Uleåborgs universitet. Teamanda och välbefinnande i arbetet i naturmiljön. 40 398 e.
  • Porvoo Event Factory Oy Ab/Konstfabriken. Ekologisk njutning på takhöjd. 12 000 e.

Sammanlagt 188 698 euro

Handledning om hälsofördelarna med en grön närmiljö

Inom ramen för programmet kommer det också att utarbetas en handledning som lyfter fram den nytta för hälsan och välbefinnandet som gröna närmiljöer och naturupplevelser ger. Handledningen ska innehålla både forskningsinformation och praktiska exempel i ämnet. Informationspaketet offentliggörs på hösten.

Handledningen finansieras av miljöministeriet och genomförs av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Tapio Ab. Informationspaketet riktar sig framför allt till anställda och beslutsfattare i kommunerna och städerna.

 

Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, påskyndar städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling i samarbete med ministerier, kommuner och andra aktörer. Arbetet är bland annat inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt, främja spridning och bredare tillämpning av god praxis och stärka det internationella utbytet av erfarenheter.

Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer, och man söker framför allt nya lösningar på frågor tangerar alla dessa teman.

Webbplatsen för programmet för hållbara städer (kestavakaupunki.fi)

Mer information
Virve Hokkanen, programchef, miljöministeriet, programmet för hållbara städer, tfn 0295 250 034, virve.hokkanen@ym.fi


Utgivare: