Gå till innehållet

Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants

Pressmeddelande 16.10.2018 kl. 14.12
harjumetsä
© Bild: Heikki Leppänen, Tornator

Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har avtalat om att inrätta ett betydande privat naturskyddsområde i planområdena för Lähdevaara, Valkeajärvi och Iso-Ahvenjärvi i Ilomants. Skyddsområdet kommer sammanlagt att omfatta ca 341 hektar, och det inbegriper skyddsreserveringar i planen samt Natura- och METSO-skyddsområden.

Det område som ska fridlysas är geografiskt och landskapsmässigt värdefullt: i åsområdet, som kännetecknas av skog i naturtillstånd, finns det ett flertal ödemarksartade labyrintiska tjärnar och bäckar. På stränderna invid vattendragen förekommer för området typiska tallmoar och trädbevuxna myrar, allt från frodiga kärr invid bäckarna till karga tallmyrar i naturtillstånd. Fågelbeståndet i området är typiskt för karga vattendrag: till exempel storlommen häckar i flera tjärnar. I skyddsområdet finns också flera fornminnen, i huvudsak boplatser som har koppling till jaktkulturen i förhistorisk tid.

Det natursköna området kring Valkeajärvi ger ypperliga rekreationsmöjligheter. På åsen finns en vandringsled, Susitaival, som leder till Kaunisjärvi, som bland annat är känt för sitt klara vatten. Det kommer också i fortsättningen att vara tillåtet att använda simstranden, det populära vindskyddet på stranden och andra konstruktioner i området samt att underhålla dessa.

Tornator Oyj:s verkställande direktör Sixten Sunabacka är nöjd över att man nått samförstånd om skyddet av området: ”Tornator vill på detta sätt konkret visa att skogsägaren har möjlighet att upprätthålla balans mellan å ena sidan ekonomiskt nyttjande av skog och å andra sidan den ekologiska och sociala nytta skogen ger. Tornator har till uppgift att genom ett hållbart nyttjande av skog och skydd av skogar rent allmänt skapa välfärd och visa sitt ansvar i praktiken.”

”Skyddsområdet kring Valkeajärvi är ett exceptionellt stort och ödemarksliknande objekt om man ser till alla de privata markområden som skyddats under de senaste åren. Skyddet av området är ett bra exempel på praktiskt samarbete mellan en privat markägare och staten, och sådant behövs för att den biologiska mångfalden ska kunna tryggas”, tackar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Mer information:

Miljöministeriet: Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi

Tornator Oyj: Antero Luhtio, markanvändningsdirektör, tfn 040 045 9969, fornamn.efternamn@tornator.fi


Utgivare: