Gå till innehållet

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

Nyhet 6.2.2020 kl. 8.13

Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstöd kan beviljas för insamling, transport och lagring av oljeavfall till företag som är verksamma i Finland och som bedriver oljeavfallshantering. Ansökningstiden är den 6 februari–31 mars 2020.

För den statliga stödordningen har det reserverats sammanlagt två miljoner euro för 2020. Avsikten är att främja företags investeringar i anordningar eller utrustning som behövs för insamling, transport och lagring av oljeavfall. Det förväntas även att företagen genomför projekt som främjar insamling av oljeavfall särskilt utanför stadsregionerna samt att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskilda. Dessutom kan understödet användas för informationskampanjer som är avsedda att öka kännedomen om hur oljeavfall tillvaratas och lämnas till insamling. Avsikten är således att förebygga att oljeavfall hanteras på ett oändamålsenligt sätt eller kommer ut i miljön.

Till exempel reparationsverkstäder för motorfordon och arbetsmaskiner samt jordbruket, industrin, fartyg och hushåll producerar oljeavfall i form av kasserade smörjmedel. Oljeavfall är farligt avfall som kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Om oljeavfall kommer ut i miljön kan de skadliga ämnen som det innehåller förorena mark, ytvatten eller grundvatten. I samband med olaglig förbränning av oljeavfall frigörs skadliga ämnen och mikropartiklar.

För att förebygga och minska olägenheterna för hälsa och miljö är det viktigt att oljeavfallet samlas in effektivt och lämnas till behandling på behörigt sätt. Genom att hålla olika slags oljeavfall åtskilda är det möjligt att återvinna oljeavfallet till råvara för nytt smörjmedel.

Insamling och återvinning av oljeavfall främjas också genom det Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen som miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf ingick 2019.

Mer information

Pasi Iivonen, utvecklingschef, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 252


Utgivare: