Miljösystem och miljöstyrning

Miljöstyrning är att handlägga miljöärenden så att målen för miljövården beaktas i all verksamhet och allt beslutfattande hos företag och sammanslutningar. Genom miljöstyrning kan man göra sin verksamhet mer ekoeffektiv och minska miljöskadorna under en produkts eller en tjänsts hela livscykel.

Verktyg för miljöstyrning

Till de praktiska verktygen och metoderna för miljöstyrning hör miljösystem, miljöstandarder, miljöindikatorer och miljökalkyler. Mest kända är de system som bygger på ISO 14001-standarden och EMAS-förordningen.

Med hjälp av ett miljösystem kan en organisation systematiskt ta hänsyn till miljön i allt den gör. Ett miljösystem som fungerar bra är till stor hjälp när det gäller att identifiera och minska skadliga miljöeffekter samt att skära ner kostnader.

En organisation med ett miljösystem

  • sätter upp miljömål
  • genomför ett åtgärdsprogram för att nå målen
  • följer regelbundet upp hur målen uppfylls och
  • förbättrar kontinuerligt sin verksamhet genom att sätta upp nya mål.

De kunskaper och resultat som man får fram genom miljösystemet kan användas inte bara i miljörapporterna till intressenter och myndigheter utan också i marknadsföringen. I miljörapporten berättar organisationen för intressenterna om miljökonsekvenserna av sin verksamhet.

Miljösystemet EMAS

EMAS-systemet (the Eco-Management and Audit Scheme) grundar sig på EU-förordning (EG) nr 1221/2009. Det består av ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och en miljörapport, dvs. en EMAS-redovisning.

En utomstående part styrker uppgifterna i EMAS-redovisningen och verifierar miljösystemet. EMAS lämpar sig för alla slags organisationer från små och medelstora företag till den offentliga förvaltningen.

Miljösystemen i den offentliga förvaltningen

I projektet Hållbar produktivitet genom miljösystem koncentrerade man sig på att bygga upp miljösystemen i förvaltningen och på effektivisering av användningen av dem. Med hjälp av systemen kan man bland annat förbättra organisationernas ekoeffektivitet och främja hållbar upphandling.

Publicerad 16-09-2013 kl. 9.04, uppdaterad 30-08-2019 kl. 13.56