Finansiering av sanering av ett förorenat område

Undersökningen och iståndsättningen av ett område ska i första hand betalas av förorenaren. En fastighetsägare eller -innehavare på området eller kommunen kan också göras betalningsskyldig i andra hand. Dessutom har vi i Finland ett finansieringssystem genom vilket man kan ansöka om behovsprövat stöd för undersökningar och iståndsättningar.

Statlig avfallshantering

I statsbudgeten har ett anslag för avfallshantering reserverats att användas för sanering av förorenade områden. Miljöministeriet beviljar årligen närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) uppskattningsvis 3–4 milj. euro, närmast för undersökning, planering och genomförande av iståndsättning av objekt som medför akut miljö- och hälsofara.

Ett villkor för att anslaget ska beviljas är bland annat att

  • föroreningen hotar ett område i särskilt behov av skydd, exempelvis ett naturskyddsområde eller en grund- eller ytvattenförekomst
  • föroreningen genom den nuvarande markanvändningen medför hot mot hälsan

och att

  • den som är skyldig att iståndsätta är medellös
  • skyldigheterna är orimliga
  • den som ansvarar för iståndsättningen deltar i kostnaderna

Finansiering söks hos den lokala NTM-centralen. Centralen sammanställer och kontrollerar framställningarna och ordnar iståndsättningarna enligt prioritet. Ett riksomfattande saneringsprogram läggs årligen upp, på basis av vilket iståndsättningar genomförs i 10–15 objekt.

Oljeskyddsfonden

Oljeskyddsfonden (ÖSRA) är underställd miljöministeriet och ur den ersätts de kostnader som orsakas av oljeskador i land- och havsområden och bekämpningen av dem samt av återställandet av miljön när skadeorsakaren inte är känd eller inte kan ersätta kostnaderna. Dessutom kan man ur fonden bevilja ersättningar för kostnader för att sanera ett markområde som förorenats av olja. Medlen i fonden samlas in genom oljeskyddsavgifter, som tas ut av oljeimportbolagen.

Man kan i skadefall efter prövning bevilja ersättningar ur oljeskyddsfonden för kostnader som orsakas av sanering av ett oljeskadat område, utredning av saneringsbehovet och planering av saneringsarbetet. Av fondens medel har man också sedan 1997 bekostat programmet Soili som går ut på att iståndsätta marken och grundvattnet där service- och distributionsstationer har tagits ur bruk och sedan 2012 projektet för undersökning och iståndsättning (Jaska), med vilket man stöder iståndsättningen av gamla oljeförorenade områden.

Miljöskadeförsäkring

Den obligatoriska miljöskadeförsäkringen ersätter skador och tillhörande kostnader för avvärjande och återställande enligt lagen om ersättning för miljöskador (737/1994). Försäkringen kan ersätta skador när den som orsakat skadan är okänd eller betalningsoförmögen. Försäkringssystemets verksamhet finansieras med de avgifter som tas ut av företag. Betalningsskyldiga är, med vissa begränsningar, privaträttsliga sammanslutningar som bedriver sådan tillståndspliktig verksamhet som avses i miljöskyddslagen (527/2014) eller den s.k. kemikaliesäkerhetslagen (390/2005). Försäkringsskyldigheten är begränsad till sådan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen där tillståndsansökan avgörs av den statliga miljötillståndsmyndigheten enligt 34 § i miljöskyddslagen.

 

Publicerad 13-02-2015 kl. 15.37, uppdaterad 04-06-2019 kl. 17.03