Förorenade markområden

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Ett förorenat område är ett område som till följd av människans verksamhet har sådana mängder av skadliga ämnen att de orsakar skada eller är en betydande risk för miljön eller hälsan, som har minskad trivsamhet eller annan jämförbar skada.

Skadliga ämnen kan läcka ut i jordmånen till följd av olika olyckor, skador eller mindre utsläpp som läckt ut under en längre tidsperiod. Ibland är orsaken den att man förr använde sig av att metoden att gräva ner avfallet i jorden.

I marken kan ämnena sprida sig till grundvattnet, till vattendragen eller till omkringliggande områden. Det är möjligt att miljö- och hälsoeffekterna upptäcks efter årtionden, då verksamheten redan avslutats.

Riskhantering

Om området konstateras vara förorenat ska man vidta åtgärder för att minska skadorna och riskerna till en acceptabel nivå. Den nivån beror på vad markområdet används till. I praktiken bestämmer myndigheten i ett meddelande eller i ett beslut om miljötillstånd vilka minimimålsättningar som ställs för att iståndsätta området.

Riskhanteringen kan verkställas genom att avlägsna skadliga ämnen, minska spridningen av dem eller genom att begränsa hur man utsätts för de skadliga ämnena till exempel genom att planera markanvändningen.

Den allmänna principen för miljöskyddslagen är att de skadliga ämnenas miljöpåverkan ska förebyggas eller, om det inte är helt möjligt att hindra dem, minimeras. I lagar och förordningar finns också föreskrifter bland annat om bedömning av föroreningen och av saneringsbehovet i området, hur saneringsansvaret inriktas, om tillståndsplikt för iståndsättningen och om anmälningsskyldighet då en fastighet säljs eller hyrs ut.

Tillstånds- och övervakningsmyndigheterna

Behöriga myndigheter för ärenden som gäller förorening av mark är närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljöcentraler i Helsingfors- och Åboområdet och regionförvaltningsverken då det gäller  miljötillstånd.

Datasystem för markens tillstånd

Vid miljöförvaltningen har miljödatasystemet MATTI byggts upp för att hantera information om markens tillstånd och förorening för olika objekt. Systemet innehåller information om områden som eventuellt är förorenade, som konstaterats vara förorenade, som är sanerade och som konstaterats vara oförorenade. Informationen är tillgänglig för miljö- markanvändnings- och byggnadstillsynsmyndigheterna. Fastighetsägaren har möjlighet att kontrollera och uppdatera uppgifter som berör hans eller hennes fastighet. Man kan be om en objektsrapport som gäller fastigheten från ELY-centralen i området. Förfrågningar som gäller större områden besvaras i Finlands miljöcentral.

Publicerad 16-09-2013 kl. 13.19, uppdaterad 04-06-2019 kl. 17.01