Publikationer och rapporter

De nationella BAT-sektorgrupperna har en central roll vid beslut om hur BAT-informationsutbytet inom branschen ska ordnas. Nationella BAT-rapporter har producerats som inlägg till beredning av BREF-dokument på europeisk nivå samt för att befrämja miljöskyddsförfarandet och för att enhetliga miljötillstånsbefarandet på nationell nivå. Den nationella BAT-sektorgruppen funktionerar som styrgrupp till utredningarna och för att sammanjämka olika åsikter.

BAT-rapporter sektorvis

Allmänna BAT-rapporter

Djurhållning

Energisektorn

Gruvdrift och produktion av stenmaterial

Kemisk industri

Keramisk industri

Livsmedelindustri

Läder- och textilindustri

Massa- och pappersindustri

Metallindustri

Skjutbanor

Slakterier

Ytbehandlingsprocesser där lösningsmedel används

Nordiska ministerrådets BAT-rapporter

BAT-gruppen, som är en undergrupp till Nordisk arbetsgrupp för cirkulär ekonomi (NCE), ansvarar för framställandet av Nordiska ministerrådets BAT-rapporter. Det nordiska samarbetet kring BAT tjänar två syften: 1) Att utarbeta information om BAT och renare teknologi till branscher med många nordiska och särskilt små och mellanstora företag. 2) Att sätta ett samnordiskt fingeravtryck på EU:s arbete med att utarbeta BREF dokument. BAT-gruppen beställer rapporterna från nordiska konsulter på basen av anbudsförfrågan. Flera av rapporterna publiceras både på ett nordiskt språk och engelska.

Mer information

Projektchef Kaj Forsius, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 07-01-2014 kl. 12.02, uppdaterad 03-06-2022 kl. 11.43