Producentansvar för returpapper

Producentansvaret gäller den som yrkesmässigt importerar pappersprodukter eller den som tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukter. Dessa företag har skyldighet att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen och materialåtervinningen av tidningar, tidskrifter, kontorspapper, direktreklam, postorderkataloger, kuvert och andra pappersprodukter. Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (528/2013).

Fullgörande av producentansvaret

Det lättaste sättet för företaget att fullgöra sina skyldigheter enligt producentansvaret är att ansluta sig till en producentsammanslutning. Det finns två godkända producentsammanslutningar för returpapper i Finland, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy och Suomen Keräystuote Oy, länkar finns i högerkanten. Genom att ansluta sig som medlem i en producentsammanslutning överför företaget sina producentansvarsskyldigheter till den.

Enligt avfallslagen ska producenten ordna kostnadsfri insamling av returpapper i hela landet för innehavare av returpapper. Producentsammanslutningarna har ordnat ett riksomfattande insamlingsnätverk å sina medlemmars vägnar och utöver detta är producentsammanslutningarna ansvariga för att uppnå materialåtervinningsmålet ( 75 %) för returpapper.

Fastighetsspecifik insamling av returpapper

Utgångpunkten är att pappersprodukter samlas in vid varje enskild fastighet. Fastighetsinnehavaren har ansvar att ordna ett behövligt utrymme och uppsamlingsredskap för returpapper. Ansvaret gäller dock inte fastigheter på småhusområden eller i glesbygder där producentsammanslutningar har ordnat regionala insamlingspunkter för returpapper.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för de kostnader som orsakat för att ordna utrymme och sopkärl för returpapper (t.ex. hyra för pappersinsamlingskärlet). Producentsammanslutningen för sin del står för kostnader för avfallshantering av returpapper framåt. Avgifter för tömning av kärlet eller avfallstransport får inte tas ut av fastigheten.

Om fastigheten ligger på småhusområden eller i glesbygder där producenten inte behöver ordna fastighetsspecifik insamling av returpapper kan fastigheten ingå ett avtal med avfallsinsamlaren om insamlingen av returpapper mot avgift.

Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producentsammanslutningar för returpapper ska lämna in uppföljningsuppgifter för föregående år till NTM-centralen i Birkaland senast den 30 april. Rapporteringsblanketten finns bakom länken ” inlämnande av uppföljningsuppgifter”.

Publicerad 16-09-2019 kl. 14.32, uppdaterad 17-09-2019 kl. 14.08