Bildande av producentsammanslutning

Vem kan bilda en producentsammanslutning

Producenter kan gemensamt bilda en producentsammanslutning för att ta hand om de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna. Om det bland dem som bildar en producentsammanslutning finns organisationer eller andra sammanslutningar ska deras medlemmar vara producenter inom samma producentansvarsområde. Endast producenter inom samma producentansvarsområde får höra till en producentsammanslutning.

Definition av producent enligt NTM-centralen i Birkaland (23.5.2017)

Ansökan till producentregistret

För att kunna verka som producentsammanslutning ska producentsammanslutningen lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland. En ansökan ska innehålla uppgifter om producentsammanslutningens verksamhet såsom en redogörelse för sin solvens, uppgifter om stadgar och en verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering.

I stadgarna eller i andra motsvarande dokument ska det framgå att som aktieägare eller delägare eller som medlem kan endast vara producent inom samma producentansvarsområde, hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret. Dessutom ska verksamheten vara tillräckligt solid för att producentsammanslutningen kan ansvara för de producentansvarsskyldigheter som har överförts till den oavbrutet minst under sex månader.

Anvisningar för ansökan finns på Ansökan till producentregistret –sidan (se länken i sidans högerkant).

Beslut om godkännande för anteckning i producentregistret

NTM-centralen i Birkaland godkänner producentsammanslutningen för anteckning i producentregistret om producentsammanslutningens verksamhet uppfyller kraven för godkännande enligt 102 § i avfallslagen. NTM-centralen i Birkaland fattar beslut om godkännande.
Publicerad 16-09-2019 kl. 14.36, uppdaterad 03-09-2019 kl. 15.01