Gå till innehållet

Utvinningsavfall

I samband med utvinning uppkommer ytjord, lösjord, gråberg och anrikningssand som klassificeras som utvinningsavfall när de inte längre används.

År 2017 utgjorde utvinningsavfallet ca 76 procent av allt avfall som uppkommer i vårt land. Största delen av utvinningsavfallet deponeras i olika upplag, högar och bassänger inom utmålet.

Hanteringen av avfall från utvinningsindustrin regleras genom författningar som baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (EUR-Lex) om hantering av avfall från utvinningsindustrin. Direktivet har genomförts i den finska lagstiftningen genom olika författningar, främst miljöskyddslagen 527/2014 (Finlex) och marktäktslagen 555/1981 (Finlex). Andra centrala författningar är:

  • Avfallslagen 646/2011 (Finlex)
  • Räddningslagen 379/2011 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om miljöskydd 713/2014 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om avfall 179/2012 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om utvinningsavfall 190/2013 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om marktäkt 382/2008 (Finlex)
  • Kommissionens genomförandebeslut om fastställande av tekniska riktlinjer för inspektioner i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG. EU 2020/248 (EUR-Lex)

Klassificering av utvinningsavfall och deponier för utvinningsavfall

Utvinningsavfall klassificeras som inert, icke-farligt eller farligt avfall. Grunderna för klassificeringen finns i avfallslagen och avfallsförordningen samt i statsrådets förordning om utvinningsavfall. Det finns också en nationell handledning för klassificering av utvinningsavfall som inert avfall.

En deponi för utvinningsavfall kan vara en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka eller ett annat slag av deponi för utvinningsavfall. Klassificeringen som en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka görs i enlighet med bilaga 2 till statsrådets förordning om utvinningsavfall.

Plan för hantering av utvinningsavfall

En plan för hantering av utvinningsavfall ska utarbetas för tillståndspliktig utvinning eller anmälningspliktig utvinning som hänför sig till verksamhet av försöksnatur, och som ger upphov till utvinningsavfall. En plan för hantering av utvinningsavfall ska också utarbetas för utvinningsavfall som uppkommer i samband med marktäkt. När det gäller marktäkt ska planen för hantering av utvinningsavfall utarbetas för tillståndspliktig verksamhet.

Närmare bestämmelser om kraven på innehållet i planen för hantering av utvinningsavfall finns i statsrådets förordning om utvinningsavfall (4 §).

Stängda och övergivna deponier för utvinningsavfall i Finland

I enlighet med artikel 20 i direktivet om hantering av avfall från utvinningsindustrin ska de deponier för utvinningsavfall som stängts eller övergivits och som orsakar allvarliga negativa miljöeffekter eller kan bli allvarliga hot mot miljön inventeras, och inventeringarna ska göras tillgängliga för allmänheten.

Behoven av fortsatta åtgärder i fråga om stängda och övergivna deponier för utvinningsavfall har kartlagts och en bedömning av behovet av iståndsättning har gjorts från fall till fall.

Mer information

Ledande Expert Auri Koivuhuhta, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 164

Publicerad 7.11.2019 kl. 11.08, uppdaterad 4.5.2020 kl. 7.54
Utgivare: