Spillolja

I Finland uppkommer årligen cirka 40 000 ton förbrukad smörjolja och annat oljeavfall. Oljeavfall klassificeras som farligt avfall. Avfall som består av smörjoljor av olika art måste samlas in separat för att man ska kunna behandla och återvinna dem bättre. Insamlad spillolja delas in i svarta förbrukade smörjoljor av god kvalitet, klara förbrukade smörjoljor av god kvalitet och förbrukade smörjoljor som kommunen samlar in bland invånarna. Företag använder återvunnen smörjolja som råvara för nya smörjoljeprodukter. Den olja som kommunen samlar in återvinns främst som energi.

Insamling och behandling av oljeavfall

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska spillolja i första hand regenereras till basolja och återanvändas som smörjmedel. Om detta inte är tekniskt möjligt ska spillolja och annat oljeavfall återvinnas som energi. I Finland har EU:s avfallsdirektiv verkställts genom avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om avfall (179/2012) som utfärdats med stöd av avfallslagen.

Avfallslagen innehåller bestämmelser om hur oljeavfall insamlas och behandlas på behörigt sätt. Transport av oljeavfall förutsätter att transportören har antecknats i avfallshanteringsregistret. Behandling av oljeavfall förutsätter miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). Småskalig förbränning av oljeavfall har begränsats genom statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013), som förbjuder förbränning av oljeavfall i förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om högst 5 megawatt. Avfallsinnehavaren ansvarar för ordnandet av avfallshantering när det gäller spillolja från företag. Kommunen ansvarar för insamlingen av oljeavfall som uppstår i hushåll och i rimliga mängder inom jord- och skogsbruket.

Green deal-avtalet om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen

Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf ingick ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen den 7 mars 2019. Målet med avtalet är att effektivisera insamlingen av oljeavfall i hela Finland och att öka återvinningen av avfallet. Åren 2010–2016 hanterades i genomsnitt cirka 36 000 ton oljeavfall per år. och återvinningens andel inom oljeavfallshanteringen var i genomsnitt 74 procent. Avtalet syftar till att den genomsnittliga mängden hanterat oljeavfall håller sig minst på samma nivå och att återvinningens andel är minst 80 procent från och med 2020. Företag och föreningar från olika branscher kan ansluta sig till avtalet genom att ingå en i avtalet avsedd förbindelse. Genom åtagandena förbinder sig företagen och föreningarna att främja uppnåendet av de gemensamma målen.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Jouni Nissinen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 028

Publicerad 27-03-2019 kl. 9.38, uppdaterad 01-10-2020 kl. 15.46
Utgivare: