Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Enligt avfallslagen är farligt avfall sådant avfall som kan orsaka fara och skada för hälsan och miljön på grund av sina kemiska eller andra egenskaper.

I bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (179/2012) finns en lista över de egenskaper som klassificerar avfall som farligt och för vissa av de farliga egenskaperna anges gränsvärden. De avfallstyper som klassificeras som farliga räknas upp i bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall. Klassificeringen baseras på EU:s förteckning över avfall och farligt avfall. Förteckningen är bindande, vilket innebär att avfall som fått beteckningen farligt avfall i förteckningen alltid betraktas som farligt. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har dock getts tillåtelse att i enstaka fall frångå förteckningens klassificering under vissa förutsättningar.

Vanliga typer av farligt avfall från hushållen är bl.a. olika lösningsmedel, målarfärger, tungmetallbatterier, lysrör, kylanläggningar, tv- och datorskärmar samt spillolja. Det farliga avfallet från industrin varierar från bransch till bransch.

Transport och hantering av farligt avfall

Farligt avfall ställer på grund av sina skadliga egenskaper särskilda krav på transporten och hanteringen av avfallet.

Enligt avfallslagen är kommunerna skyldiga att sörja för mottagning och hantering av farligt avfall från bostäder samt jord- och skogsbruket. Mängden avfall från jord- och skogsbruket måste dock vara skälig.

I fråga om farligt avfall som uppstår i annan verksamhet, t.ex. industrin, är det i första hand avfallsinnehavaren som ska sörja för avfallshanteringen.

Anläggningar för hantering av problemavfall

I Finland finns flera företag som specialiserar sig på att hantera och återvinna farligt avfall. En av dem är Fortum Waste Solutions Oy (före detta Ekokem Oy Ab) i Riihimäki som tar emot alla vanliga typer av farligt avfall från hela landet.

De övriga anläggningarna i Finland som tar emot farligt avfall är oftast specialiserade på hantering av enbart en viss typ av farligt avfall. Därtill hanterar industrin själv en ansenlig del av sitt farliga avfall.

Andra bestämmelser

Statsrådets förordning om avfall innehåller särskilda bestämmelser om förpackning och märkning av farligt avfall. Föreskrifter om transportdokumentet som ska medfölja transporter av farligt avfall finns i avfallslagen (646/2011).

Enligt statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) får farligt avfall endast deponeras på särskilda avstjälpningsplatser som är avsedda för sådant avfall.

Vid förbränning av farligt avfall ska statsrådets förordning 151/2013 följas. Vidare är det med stöd av EU:s förordning om transport av avfall (1013/2006) förbjudet att exportera farligt avfall för återvinning till andra länder än OECD:s medlemsländer.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Else Peuranen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 21-08-2013 kl. 13.07, uppdaterad 01-10-2020 kl. 15.44
Utgivare: