Gå till innehållet

Fluorerade växthusgaser i företagsverksamhet 

Den här sidan behandlar användningen av fluorerade växthusgaser i anläggningar och produkter samt framställning, import, installation och service av dessa. F-gaserna omfattar både rena gaser och blandningar av dem.

Minskning av fluorerade växthusgaser

Syftet med EU:s F-gasförordning är att skydda klimatet och miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser. Den nya F-gasförordningen trädde i kraft i början av 2015 och innebär förändringar som det är viktigt för företagen i branschen att beakta.

Det centrala styrmedlet i den nya F-gasförordningen är en minskning, eller nedfasning, (phase down) av F-gaserna och deras utsläppande på marknaden Till år 2030 minskar mängden (räknat som ton koldioxidekvivalenter) gradvis till 21 procent av nivån inom Europeiska unionen åren 2009–2012.

Det här målet ska uppnås dels med förbud, begränsningar och kvotsystem och dels genom att man övergår till gaser med en mindre klimatuppvärmningspotential. Förbuden och begränsningarna som gäller F-gaser presenteras närmare på sidan Användningsbegränsningar och förbud

Till början av sidan

Import, kvoter samt import och tillverkning av färdigt fyllda anläggningar

Nedfasningen (phase down) av utsläppande på marknaden av F-gaser och blandningar av dessa genomförs med ett kvotsystem. I de kvoter som fastställs i ton koldioxidekvivalenter beaktas de olika HFC-föreningarnas uppvärmande effekt på atmosfären i förhållande till koldioxidens. Mängden tillgängliga HFC-föreningar i kilogram beror sålunda på uppvärmningspotentialen – ju lägre uppvärmningspotential de HFC-föreningar man använder har, desto mer kan man importera eller framställa av dem i kilogram.

Kvotsystemet gäller företag som framställer eller introducerar på EU-marknaden minst 100 t CO2-ekv HFC-föreningar eller blandningar som innehåller dessa (kemikalier) per år. Till företag som framställer HFC‑föreningar inom EU eller importerar dem till EU (från länder utanför EU) delas kvoter ut vilkas mängd gradvis minskas. Till en början delas kvoterna ut gratis till företagen på basis av tidigare uppgifter om import och framställning. För nya aktörer reserveras också en del av kvoterna. Senare kommer man eventuellt att kräva avgifter för kvoterna. Man kan ansöka om kvoterna på förhand för följande år. Det är möjligt att överföra en kvot eller en del av den till ett annat företag som verkar inom EU. Då måste man anmäla om överföringen till EU-kommissionen. EU-kommissionen ansvarar för kvotsystemet och ger närmare anvisningar om det.

Import av färdigt fyllda anläggningar (från länder utanför EU)

HFC-föreningar (minst 100 t CO2-ekv per år) importerade från länder utanför EU i färdigt fyllda anläggningar är också med i kvotsystemet, men man ansöker inte om kvoter för dem. Importören ska i fortsättningen med hjälp av dokument kunna visa vilken gas som har importerats inne i en anläggning och att gasen har beaktats i kvoten. Kraven gäller import från och med 1 januari 2017.

Minneslista för importörer av kyl-, ventilations- och värmepumpsanläggningar innehållande HFC-föreningar (import på över 100 t CO2-ekv. per år)

 1. Registrera dig i EU-kommissionens F-gasregistret.
 2. Avtala om kvotens nyttjanderätt (authorisation) med företag som importerar eller tillverkar HFC-föreningar. Obs. rätten kan endast beviljas ett annat företag (annat FO-nummer), inte inom samma företag.
 3. Se till att kvotens nyttjanderätt kan överföroas i F-gasregistret innan anläggningarna importeras. Kontrollera att tillståndet eller tillstånden täcker den importerade mängden.
 4. Upprätta en försäkran om överensstämmelse som avses i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879 och uppvisa den i Tullen i samband med importen av anläggningarna. I tulldeklarationen deklareras försäkran om överensstämmelse med koden C057 som bilagehandling till leveransen. Nödvändig dokumentation ska förvaras i minst 5 år.
 5. Se till att produkterna är korrekt märkta (artikel 12 i F-gasförordningen) och inkludera även informationen om fluorkolväten i bruksanvisningen. Om den global uppvärmningspotentialen (GWP) för fluorerade växthusgaser som ingår i produkterna och anläggningarna är minst 150, ska denna information även inkluderas i reklambeskrivningar.
 6. Begär att en oberoende kontrollant bestyrker försäkran om överensstämmelse och övrig dokumentation årligen senast den 31 mars, om inte de fluorkolväten som anläggningen innehåller har släppts ut på marknaden innan anläggningen fylldes på. Dokumentationen och försäkran om överensstämmelse ska bestyrkas utan avseende på mängden importerade fluorkolväten (om mängden överstiger 100 t CO2-ekv. per år). Denna förpliktelse träder i kraft från början av 2018 och gäller verifikationen av uppgifterna från föregående år. Om detta föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879.
 7. Uppgifter om fluorerade växthusgaser som importeras i produkter och anläggningar (gaser enligt bilagorna I och II till F-gasförordningen) ska årligen rapporteras till Europeiska kommissionen via F-gasregistret. Tidsfristen för att rapportera uppgifter för föregående år är den 31 mars. Rapporteringen är obligatorisk om mängden fluorerade växthusgaser som släpps ut på marknaden är minst 500 t CO2-ekvivalent.

EU-komissionen har givit närmare anvisningar för import av färdigt fyllda anläggningar och genomförandeförordning (EU) 2016/879 som gäller försäkran av överensstämmelse och dess kontroll.

Import av HFC-föreningar till EU-området (från länder utanför EU)

Från och med 1 januari 2015 måste man ha en kvot beviljad av EU-kommissionen för att kunna importera HFC-föreningar (exempelvis R-134a, hela förteckningen finns i bilaga I i F-gasförordningen (Grupp 1)) till EU-området (som kemikalie, från länder utanför EU). Det här gäller också blandningar som innehåller HFC‑föreningar. Kvoterna är företagsspecifika och importören (consignee) måste vara det företag för vilket kvoten är beviljad. (Kvoterna beviljas alltid föregående år för att gälla påföljande år. Kvoter för 2018 har sökas på våren 2017). Det är möjligt att överföra en kvot eller en del av den till ett annat företag som verkar inom EU. En lista över företag som får överföra kvoterna (under 2018 - 2020) finns i artikel 3 av kommissionens genomförandebeslut 2017/1984. Man måste anmäla om överföringen till EU-kommissionen via HFC-register.

Kvotsystemet gäller mängderna HFC-föreningar som överskrider 100 t CO2-ekvivalenter per år. Exempelvis för R-134a är mängden ca 70 kg. Mängden av en HFC-förening (i ton) omvandlas till CO2-ekvivalenter genom att multiplicera den med GWP-värdet, dvs. uppvärmningspotentialen. Exempelvis 500 kg R-134a (GWP 1430) = 715 t CO2-ekv.

Anläggningar som innehåller HFC-föreningar (t.ex. luftvärmepumpar) får importeras utan begränsning fram till 31 december 2016. Efter detta ska de föreningar de innehåller vara med i kvotsystemet.

Företag som framställer HFC-föreningar inom EU eller importerar dem till EU, också i färdigt fyllda anläggningar, ska registrera sig i det register som kommissionen för.

Mer information om kvoterna och registret finns på EU-kommissionens webbplats:

Utsläppande på marknaden av fluorerade växthusgaser och gaser som förtecknas i bilaga II av F-gasförordningen är förbjudet, om inte, i förekommande fall, producenter eller importörer vid tidpunkten för sådant utsläppande styrker att trifluormetan (HFC-23) som producerats som biprodukt under framställningsprocessen, inbegripet vid framställning av råmaterial för produktion av dessa, har destruerats eller återvunnits för senare användning med bästa tillgängliga teknik. Den här gäller t. ex. import av R-32, R-407, R-410A och R-404A. 

Till början av sidan

Behörighet hos personal som utför installation, service och underhåll

De tidigare, före den nya förordningen erhållna behörigheterna och behörighetsvillkoren gäller fortfarande. Ett nytt innehåll i behörighetsutbildningen kommer att vara kunskap om ämnen som kan ersätta F-gaserna och om alternativ teknologi. Den här kunskapen ska också finnas tillgänglig för redan behöriga personer så att de kan komplettera sitt kunnande.

Behörighetsvillkoren gäller också elektriska brytare och kyltransportbranschen. Kompetens inom dessa branscher ska bevisas för Tukes senast den 1 juli 2017.

Den förnyade Statrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft den 19.9.2016.

Det finns information om inrättningar som ger behörighetsutbildning och utfärdar examina på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats. Tukes för också ett behörighetsregister och övervakar underhållspersonalens behörighet.

Till början av sidan

Förbud mot underhåll och service med F-gaser med GWP ≥ 2500 från och med 1 januari 2020

Med förordningen förbjuds användning av F-gaser med en hög uppvärmningspotential (GWP ≥ 2500) vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter
eller mer från och med 1 januari 2020. Regenererade eller återvunna medier får emellertid användas fram till den 31 december 2029.

Bland de vanligast använda medierna gäller förbudet t. ex. kylanläggningar som innehåller R-404a (GWP=3922) vilkas fyllning är minst 10,2 kg. Undantag från serviceförbudet tillåts för medier vars användningsändamål är landets försvar, och för anläggningar för att frysa ned produkter till temperaturer på -50 °C och lägre.

Förbuden och begränsningarna som gäller F-gaser presenteras närmare på sidan Användningsbegränsningar och förbud

Till början av sidan

Märkningar samt produkt- och anläggningsuppgifter

I nya anläggningar som kan släppas ut på marknaden ska det från och med 1 januari 2017 finnas en anteckning om mängden köldmedium både i kilogram och i ton koldioxidekvivalenter. Uppgiften ska också ingå i bruksanvisningen för anläggningen, och ifall den F-gas som ska användas har en GWP på över 150 ska uppgiften också anges i reklamen. Det lönar sig att märka mängden i ton koldioxidekvivalenter också på befintliga anläggningar eftersom det underlättar justeringen av den rätta frekvensen för läckagekontroll. Kraven på märkning som gäller nya anläggningar finns i artikel 12 i förordningen.

Till början av sidan

Ändringar i anläggningarnas underhåll

Utom innehavarna av anläggningar ska också serviceföretagen förvara en kopia av den bokföring som gäller anläggningens underhåll och service. Uppgifterna ska förvaras i fem år från tidpunkten för servicen. Servicebokföringen utvidgas samtidigt till att gälla lastbilar och släpfordon för kyltransport, elektriska kopplingsanordningar som innehåller svavelhexafluorid (SF6) och ORC-anläggningar.

Gränserna för läckagekontrollerna baserar sig i fortsättningen på mängderna ton CO2-ekvivalenter i stället för kilogrammängder. Kraven på läckagekontroller och servicebokföringen utvidgas till att gälla fordon för kyltransport, elektriska kopplingsanordningar (med vissa undantag, se artikel 4.1) och system med organisk Rankinecykel (ORC).

Till början av sidan

Försäljning av F-gaser och anläggningar som innehåller dessa

F-gaser och blandningar av dem får säljas för ändamål som omfattas av behörighetsvillkoren (t.ex. installations- och servicearbeten) endast till behöriga personer och företag. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes för ett behörighetsregister och på dess webbplats får man snabbt och lätt fram uppgifterna.

Företag som säljer F-gaser och andra köldmedier måste föra bok över försäljningen av ämnena. I bokföringen ska namnet på köparen av ämnet, numret på behörighetsintyget samt det sålda ämnet och dess mängd framgå. Bokföringen ska förvaras under fem års tid och ska på begäran överlämnas till myndigheterna. Försäljningen övervakas av Finlands miljöcentral.

En på förhand fylld (icke hermetiskt sluten) anläggning som innehåller F-gaser får säljas till en slutanvändare endast om man kan visa att kylkrets installationen görs av en behörig person eller företag (t.ex. luftvärmepumpar i hem)

Till början av sidan

Rapportering

Rapportering till myndigheterna i Finland

De som använder fluorerade växthusgaser i sin verksamhet ska på begäran årligen rapportera uppgifter till Finlands miljöcentral (SYKE) om användning, import, export och förstöring av F-gaser för inventeringen av växthusgaser. SYKE ber företagen svara på en förfrågan om köldmedier i början av året, och då ska uppgifterna för det föregående kalenderåret rapporteras. Uppgifterna ska specificeras enligt köldmedium och anläggningstyp. Uppgifter samlas in om import och export av köldmedier och anläggningar som innehåller dessa, om köldmedier som använts för tillverkning, installation och service av anläggningarna samt om köldmedier som lämnats in för förstöring.

Till början av sidan

EU-rapportering

Enligt den nya F-gasförordningen ska företag som framställer eller tillverkar, importerar eller exporterar F-gaser eller anläggningar som innehåller dessa rapportera till kommissionen årligen. I EU-rapporteringen betyder import eller export att EU:s gränser överskrids. Import eller export mellan EU-länder rapporteras inte. Rapporteringskravet gäller företag som överskrider den fastställda minimigränsen (i CO2-ekvivalenter):

 • import, export och framställning, minst 100 t CO2-ekv/år
 • utsläppande på marknaden i produkter och anläggningar minst 500 t CO2-ekv /år
 • förstöring minst 1 000 t CO2-ekv /år
 • användning som råvara minst 1 000 t CO2-ekv /år

Uppgifter som ska anmälas är bland annat totalmängderna F-gaser, tillämpningsklasserna, mängderna återvunna och förstörda, anläggningarnas typ, antal och mängderna köldmedier som anläggningarna innehåller.

Rapporteringen som gäller det gångna året ska göras årligen inom utgången av mars via kommissionens elektroniska rapporteringssystem. Syftet med rapporteringen är att övervaka konsekvenserna av F-gasförordningen och hur kvotsystemet fungerar. Varje företag som rapporterar om utsläppande på marknaden av 10 000 ton koldioxidekvivalenter eller mer av fluorkolväten under föregående kalenderår ska därutöver se till att uppgifternas tillförlitlighet granskas av en oberoende revisor senast den 30 juni. Fr.o.m. 2018 (gällande import i 2017) ska också dokumentationen gällande fluorkolväten som finns i utrustingen (om mängden överstiger 100 t CO2-ekv. per år) granskas senast den 31 mars (Art 14(2)). Företaget ska förvara granskningsrapporten i minst fem år.

Rapporteringen sker via EU-kommissionens elektroniska system:

Till början av sidan

Publicerad 6.2.2017 kl. 8.46, uppdaterad 21.2.2020 kl. 12.09