Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: EU:s återhämtningspaket påskyndar klimatåtgärderna och stöder åtstramningen av utsläppsminskningsmålet för 2030

Pressmeddelande 22-07-2020 kl. 16.52

Europeiska rådet nådde i dag tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram och ett återhämtningspaket som påskyndar Europas återhämtning från följderna av coronaviruset. Finansieringsbesluten har en stark betoning på klimat och miljö: minst 30 procent av den sjuåriga budgetramen på 1 075 miljarder euro och återhämtningsinstrumentet av engångsnatur på 750 miljarder ska anvisas för klimatåtgärder. All finansiering ska också stödja målen i klimatavtalet från Paris.

”Resultatet är en historiskt stor satsning på Europeiska unionens klimat- och miljöåtgärder. Minst 30 procent av alla EU-pengar binds till uppnåendet av klimatmålen. EU lösgör sig dessutom från stöd som är skadliga för miljön. Ingen åtgärd som finansieras ur EU-budgeten får i betydande grad skada skyddet av den biologiska mångfalden och klimatet", förklarar minister Mikkonen.

Öronmärkningen av EU-finansieringen påskyndar klimatåtgärderna i Europa och sporrar höjningen av ambitionsnivån för EU:s utsläppsminskningsmål och den förbindelse som ingicks under Parisavtalet. Finland främjar aktivt höjningen av EU:s utsläppsminskningsmål från nuvarande 40 procent till minst 55 procent före 2030.

”EU-ledarna har nu enhälligt förbundit sig att under detta år höja unionens utsläppsminskningsmål för 2030. På detta sätt uppmuntrar EU med sitt exempel andra länder utanför EU att höja sina klimatåtaganden så att de överensstämmer med Parisavtalet. Investeringar i utsläppsminskningar och ren teknologi skapar också exportmarknader för finländska aktörer”, säger minister Mikkonen.

Minister Mikkonen tillsatte i april en nationell arbetsgrupp för att utarbeta förslag till sådana åtgärder för återhämtning efter coronakrisen som samtidigt svarar på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Gruppens ordförande, miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och Sitradirektören Mari Pantsar, överlämnade mellanrapporten till ministern den 16 juni. Arbetsgruppen har också sammanställt kriterier för hållbar återhämtning. Med dessa kriterier kan man bedöma enskilda åtgärders inverkan på klimatet, naturresurserna, den cirkulära ekonomin, den biologiska mångfalden och miljöns tillstånd.

”Arbetsgruppen för hållbar återhämtning, som jag tillsatte i våras, ska dessutom till hösten bereda ytterligare förslag till sådana ekonomiska stimulansåtgärder som med tanke på samhället efter coronakrisen är hållbara för klimatet och den biologiska mångfalden. Beredningen görs särskilt för att EU-finansieringen ska kunna fördelas effektivt med tanke på Finlands behov", berättar minister Mikkonen.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 050 348 1406

Mellanrapport från arbetsgruppen för hållbar återhämtning (miljöministeriets pressmeddelande 16.6.2020)


Utgivare: