Fyra miljoner euro anvisades under ramförhandlingarna för klimatarbetet i kommuner och regioner

Pressmeddelande 08-04-2020 kl. 14.42

Regeringen beslutade i samband med sina ramförhandlingar att för nästa år anvisa tilläggsfinansiering på fyra miljoner euro för att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. I och med detta tillägg av engångsnatur kan det oftare och i bredare skala beviljas understöd till kommunerna för klimatarbete. Genom finansieringen ökar också möjligheterna att få EU-finansiering för projekt som stöder omställningen till ett klimatneutralt samhälle, skapar nya hållbara lösningar och bidrar till fler arbetsplatser och ökad livskraft i kommunerna.

Många kommuner har satt upp ambitiösa klimatmål, men kommunernas utsläpp har endast minskat med 12 procent inom ansvarsfördelningssektorn under 2005–2017.

”Klimatarbetet i kommunerna och regionerna har en viktig roll i arbetet för ett klimatneutralt Finland 2035. Många kommuner har varit föregångare och för egen del konstaterat att klimatarbetet också kan skapa nya arbetsplatser i kommunerna. Staten vill stödja denna handlingskraft”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Regeringen beslutade också att höja de anslag som reserverats för understöd till organisationer och miljövård med 400 000 euro för 2021–2024. Det anslag som beviljas under momentet används för att stödja det riksomfattande miljöorganisationsarbetet, riksomfattande organisationer inom bostads- och byggbranschen, projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt verksamhet som främjar miljövården i skärgården och avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden.

Dessutom reserveras för 2021 en miljon euro för riskanalyser när det gäller deponier för utvinningsavfall, för utredning av olika saneringsalternativ och för sanering av objekt. Deponierna för utvinningsavfall är permanenta avfallsupplag, eftersom utsläppskällan, dvs. utvinningsavfallet, i allmänhet inte kan elimineras eller renas. Syftet med riskhanteringen är därför att minimera miljöbelastningen och den fara och olägenhet som belastningen orsakar.

Regeringen fattade den 8 april beslut om tilläggsbudgeten och om planen för de offentliga finanserna 2021–2024. Siffrorna kan ändras, och de slutgiltiga uppgifterna offentliggörs efter statsrådets allmänna sammanträde den 9 april (tilläggsbudgeten) och den 16 april (planen för de offentliga finanserna).

Mer information:

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Timo Juurikkala, specialmedarbetare, tfn 040 555 4013

Timo Jaakkola, ekonomichef, tfn 0295 250 214

Anslag som reserverats för påskyndande av klimatarbetet i kommuner och regioner: Jarmo Muurman, miljöråd, tfn 0295 250 185

Understöd till organisationer och miljövård: specialsakkunnig Miliza Malmelin, tfn 0295 250 176

Anslag som reserverats för sanering av förorenade markområden: specialsakkunnig Nina Lehtosalo, tfn 0295 250 400


Utgivare: