Miljöns tillstånd i Nyland 2013

Miljön i Nyland visar vissa tecken på förbättring

Miljöns tillstånd i Nyland har successivt förbättrats. Kustvattnen är dock fortfarande i otillfredsställande skick, antalet personbilar ökar och man har inte kunnat få till stånd en avgörande minskning av partikelutsläppen i luften. Jämfört med 2008 har miljöns tillstånd i stor utsträckning stannat på samma nivå eller förbättrats något. Till exempel har utnyttjandet av samhällsavfall och antalet skogar skyddade med METSO-handlingsplanen ökat. Å andra sidan växer tätorternas randområden och trycket på miljön ökar i och med befolkningsökningen. 

Kaupunki jäiseltä mereltä katsottuna

© Leena Eerola

Bekämpning av klimatförändringen under befolkningsökningens tryck

I Nyland bor nästan 1,6 miljoner människor och huvudstadsregionen är den största bosättningskoncentrationen i vårt land. Områdets biologiska mångfald karakteriseras av närheten till kusten och den varierande jordmånen.

För att minska miljöbelastningen har ett miljöprogram utarbetats för Nyland vars huvudmål är bekämpning av klimatförändringen. Däremot samlar Nylands förbunds och NTM-centralens gemensamma Nylandsprogram målsättningarna för utveckling av landskapet. Till dem hör hejdandet av klimatförändringen samt kolneutralitet, förnuftig användning av naturresurserna och bevarande av den biologiska mångfalden

Aktuell miljöinformation

I denna översikt presenteras de viktigaste och mest aktuella ämnena som berör miljöns tillstånd.  Översikten har utarbetats av experter vid NTM-centralen i Nyland. Som källor har använts miljöförvaltningens samt andra myndigheters och forskningsinstituts informationssystem. 

Publicerad 06-02-2014 kl. 9.00, uppdaterad 07-02-2014 kl. 14.52