Gå till innehållet

Vägtrafikens utsläpp i luften har minskat - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Om man bortser från koldioxidutsläppen har utsläppen från vägtrafiken minskat betydligt på nationell nivå sedan 1980-talet.
Utveckling på kort sikt:
LIPASTO-systemet har förnyats och utvecklingen följs upp från och med 2016.
Utveckling i förhållande till mål
Målen om att minska koldioxidutsläppen är ambitiösa på både nationell nivå och EU-nivå, och för att uppnå dem krävs en kombination av flera olika åtgärder.
Beräkningssystemet LIPASTO följer upp Finlands trafiks avgasutsläpp och energiförbrukning.  LIPASTOs modeller förnyades grundligt 2013–2015, och siffrorna från de tidigare versionerna är inte längre jämförbara med dessa resultat. Gamla LIPASTO beaktade inte nya drivkrafter. Den enda ortsspecifika utgångsuppgiften som mätts är körmängden på landsvägarna (automatiska trafikräknare, och från dem utvidgat till hela landsvägsnätet). Dessa resultat kan inte jämföras med de tidigare LIISA-resultaten, eftersom reformen som genomfördes var betydande, och den påverkade också de tidigare beräkningarna. 

På nationell nivå har kväveoxidutsläppen minskat med cirka 29 procent mellan 2011 och 2016. Under samma period ökade koldioxidutsläppen med cirka 1,8 procent.

Enligt den nya LIPASTO-modellen uppgick kväveoxidutsläppen 2016 från vägtrafiken i Nyland till 208,7 ton per år, medan koldioxidutsläppen uppgick till 2 506 505 ton per år och partikelutsläppen till 6 839 ton per år. Dessa siffror omfattar inte motorcyklar, mopeder och mopedbilar. I Nyland finns 26 kommuner, varav en del är urbana städer och en del är landsbygdskommuner.

För att minska utsläppen från vägtrafiken behövs en kombination av flera olika åtgärder

Nylands mål om att bli ett kolneutralt landskap är utmanande ut trafikens synvinkel. Också i EU:s ansvarsfördelning är det trafiksektorn, och i synnerhet vägtrafiken, som har den största potentialen för utsläppsminskning. EU har som mål att utsläppen fån trafiken ska minskas med 50 % innan 2030 jämfört med situationen 2005. Den parlamentariska arbetsgruppen för bedömning av finansiering av trafiknätet föreslog i sin interimsrapport den 29 augusti 2017 ett omfattande urval metoder för att uppnå utsläppsminskningsmålen, t.ex. bidrag, ändringar i beskattningen, reglering och andra åtgärder, exempelvis att främja kollektivtrafikens, dess infrastrukturs och trafikens tjänstefiering.

Stadsregionerna innehar en nyckelposition i att uppnå klimatmålen. I synnerhet Helsingforsregionen har en stor betydelse vad gäller Nylands kolneutralitet. De viktigaste lösningarna för att minska utsläppen berör stadsregionernas samhällsstruktur och funktion. I samband med Helsingforsregionens MBT-arbete utvärderades det vilka samhällsstrukturella utvecklingsåtgärder och trafikpolitiska åtgärder (t.ex. prissättning av trafiken, parkeringsavgifter, ändringar i färdsättsfördelningen, elbilar, satsningar på kollektivtrafikinfrastrukturen) kunde vara möjliga för att uppnå utsläppsmålen i Helsingforsregionen. Enskilda åtgärder har en ganska liten inverkan. För att uppnå en 50 procents minskning i utsläppen krävs en kombination av flera olika åtgärder. En del av ansvaret för att uppnå utsläppsmålen borde också flyttas över till näringslivet och transportsektorn.

Källor:

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt KAISU, utlåtandeversion 2017, Miljöministeriet

Ett kolneutralt Nyland 2050, vägkarta, Nylands förbund

Lipasto-systemet http://lipasto.vtt.fi/index.htm

Kalkylsystemet LIISA, kommunspecifika data, http://lipasto.vtt.fi/liisa/kunnat.htm
Kommunikationsministeriets meddelande 30.8.2017. Minskade utsläpp från trafiken nås genom ett brett urval av metoder

Publicerad 27.10.2014 kl. 14.43, uppdaterad 6.11.2017 kl. 11.25