Största delen av samhällsavfallet utnyttjas - Nyland

Utveckling på lång sikt:
På lång sikt har avfallshanteringen utvecklats betydligt, men ökningen i avfallsmängderna på nationell nivå har ändå ätit upp en del av nyttan som medförts av utnyttjandet av energi och material.
Utveckling på kort sikt:
Det har satsats på utnyttjandet av samhällsavfall. Mängden avfall som deponerats på avstjälpningsplatser har minskat ytterligare då förbudet mot att föra biologiskt nedbrytbart avfall till avstjälpningsplatser trädde i kraft i början av 2016.
Utveckling i förhållande till mål
Nylands regionala statistik beträffande samhällsavfall färdigställs senare. Därefter kan vi bedöma hur väl målen uppnåtts.

Fördelningen av avfallskomponenterna i det biologiskt nedbrytbara avfallet i hushållens blandavfall i huvudstadsregionen

Fördelningen av avfallskomponenterna Nyland

Källa: HRM:s utredning 2016

Förändringar i utnyttjandet av samhällsavfall

Samhällsavfall består av avfall som uppkommer genom boendet samt avfall från förvaltnings-, service- och näringsverksamheten som kan jämföras med dessa. Statsrådets förordning som trädde i kraft i början av 2016 innebar hårda begränsningar på placeringen av avfall som innehåller organiskt material på avstjälpningsplatser. Som en följd av detta återvinns nu största delen av samhällsavfallet som material eller utnyttjas som energi. Denna förändring har minskat avfallets klimatpåverkan, eftersom det biologiskt nedbrytbara avfallet då det faller sönder på avstjälpningsplatsen bildar metan, som är en växthusgas som är 20 gånger starkare än koldioxid.

Under de senaste åren har utnyttjandet av samhällsavfallet som material utvecklats. I Nyland har det grundats Nordens största produktionsanläggning som endast hanterar biologiskt nedbrytbart avfall. Anläggningens process går ut på att röta och kompostera det biologiskt nedbrytbara avfallet, och slutprodukten är biogas och kompost. I Nyland planeras också andra anläggningar som ska behandla biologiskt nedbrytbart avfall. Vanda Energis avfallskraftverk, som inledde sin verksamhet 2014, producerar hälften av vandas fjärrvärme och 30 % av det årliga elbehovet av blandat samhällsavfall som samlats in från bl.a. huvudstadsregionen samt Östra och Västra Nyland.

En ny riksomfattande avfallsplan fram till år 2023 håller på att beredas, och målet är att den ska godkännas av statsrådet på hösten 2017. Avfallsplanen för södra och västra Finland (SVAP), som också omfattar Nyland, är i kraft ända till 2020. I fortsättningen kommer den regionala planens mål att ingå i den riksomfattande planen.

 

Källor:

Avfallsplanen i södra och västra Finland till året 2020. Miljön i Finland 45sv/2009.

Avfallsstatistik, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral. 2017.

Pääkaupunkiseudun seka- ja biojätteen koostumus vuonna 2015 (Sammansättningen av blandavfallet och det biologiskt nedbrytbara avfallet i huvudstadsregionen 2015), HRM.

Den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2023, http://www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Avfall/Den_riksomfattande_avfallsplanen (hänvisning 28.8.2017)

 

Publicerad 3.11.2017 kl. 9.45, uppdaterad 3.11.2017 kl. 9.49