Det frivilliga skyddet av skogarna tilltar - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Inom handlingsplanen för mångfalden i södra Finlands skogar (METSO) har mellan 2005 och 2013 grundats 2509 hektar skyddsområden i Nyland.
Utveckling på kort sikt:
Inom handlingsplanen för mångfalden i södra Finlands skogar (METSO) har mellan 2005 och 2013 grundats 2509 hektar skyddsområden i Nyland.
Utveckling i förhållande till mål
METSO-handlingsplanens mål är ytterligare 10 940 hektar skyddsområden fram till 2020. Detta kommer inte att uppnås om skyddstakten hålls på nuvarande nivå.

Permanent skydd genomfört inom METSO-handlingsplanen per år

 

Metso-program - Nyland

Källa: NTM-centralen i Nyland

De hotade skogstyperna och -arterna behöver mera skyddsområden

Genom METSO-handlingsplanen har man kunnat skydda 2509 hektar skogar i Nyland. Av skyddsområdena har staten förvärvat 1070 hektar, privata skyddsområden har grundats 1353 hektar och tidsbundna fridlysningar har gjorts 86 st. Tyngdpunkten i skyddsområdena ligger i moskogar med stort inslag av död träd och trädbevuxna myrar.

Med METSO-handlingsplanen har det varit möjligt att utvidga gamla skyddsområden och t.ex. områden där det förekommer flygekorre. Å andra sidan har nätverket av skyddsområden förblivit splittrat.

I Nyland har utbudet av privata skyddsområden till ELY-centralen och skogscentralen varit ojämn, men skyddsområden har verkställts i mån av tillgängliga anslag. I Nyland riktas förväntningar på skogarna både inom skogsbruket och som tomtmark.

Skogsskyddet i det artrika södra Finland är viktigt eftersom tyngdpunkten i Finlands skyddsområden ligger i norr. I Finland är 70 procent av skogsnaturtyperna hotade. Skogarna är också de viktigaste livsmiljöerna för de hotade arterna emedan 36 procent av Finlands hotade arter lever främst i skogarna.

Källor:

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2020, METSOn tilannekatsaus 2012 (Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland för åren 2008-2020, METSO-lägesöversikt 2012, på finska) Metlan työraportteja 264 (Metlas arbetsrapporter 264, på finska)

Pasi Fagerholm: METSO-ohjelman toteutuminen Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (Genomförandet av METSO-handlingsplanen inom ELY-centralen i Nyland, på finska). Lärdomsprov, Mikkelin ammattikorkeakoulu. Juni 2012.

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 (Rödlistade arter i Finland 2010, på finska och engelska).

SY8/2008 Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (Hotbedömning av Finlands naturtyper, på finska)

Publicerad 24.10.2014 kl. 16.20, uppdaterad 3.11.2017 kl. 14.13