Kemikalier och skadliga ämnen

Mindre risker genom övervakning

I Finland övervakas användningen och transporten av kemikalier och skadliga ämnen effektivt. Trots det har vi i Finland långt kvar tills vi uppnått de mål som uppställts för kemikalier.

Användningen av jordbrukets bekämpningsmedel har ökat igen, i synnerhet inom skogsbruket, efter en klar minskning på 1990-talet. Försäljningen av ogräsbekämpningsmedel är störst. Den riskindikator som man utvecklat för att kunna bedöma ämnenas verkningar tar i beaktande såväl de sålda mängderna av bekämpningsmedel som deras skadliga egenskaper.

Mängden oljeutsläpp till havs som myndigheterna observerat har sjunkit till det halva under de senaste sex åren och blivit betydligt mindre jämfört med mängden för flera årtionden sedan. Utsläppen har minskat tack vare effektiv flygspaning och snabbare debitering av oljeutsläppsavgiften. Målet att få utsläppen att upphöra helt och hållet före år 2021 verkar emellertid svårt att uppnå. Östersjöns kustområden är speciellt känsliga för oljeolyckor på grund av skärgården och den sönderskurna strandlinjen.

Nationella indikatorer (på finska)

Publicerad 19.8.2015 kl. 14.25, uppdaterad 19.8.2015 kl. 14.25