Ekologisk odling vinner gehör i takt med ökad efterfrågan - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Den ekologiska produktionen i Finland tog fart på 1990-talet. Antalet ekologiska gårdar växte snabbt och i slutet av årtiondet var de flera än 5 000. I dagsläget finns det ungefär 4600 ekologiska gårdar, men de senaste åren har antalet återigen ökat.
Utveckling på kort sikt:
Under de senaste fyra åren har den ekologiska odlingen vuxit stabilt i Nyland.
Utveckling i förhållande till mål
Målet inom programmet för utveckling av ekobranschen är en årlig ökning om ca 10 procent. Förra året uppgick ökningen till 10 procent, medan den året innan var 7,5 procent.

Den ekologiska odlingens andel av den totala åkerarealen

Ekologiska odling Nyland

Källa: EVIRA

Den ekologiska produktionen i Nyland på genomsnittsnivå i Finland

I Nyland används 19 600 hektar, eller 12,3 procent av hela den odlade åkerarealen, till ekologisk produktion.  År 2016 utgjorde den ekologiskt odlade åkerarealen 10,7 procent. Nylandsregionen har flest ekologiska gårdar i södra Finland i förhållande till det totala antalet gårdar. I jämförelse med övriga landskap ligger Nylands nuvarande ekologiska produktion på genomsnittsnivå. Genomsnittet för alla landskap är 11 procent.

Målet med regeringens program för utveckling av ekobranschen är att den ekologiska produktionen ska stå för 20 procent av den odlade åkerarealen år 2020. Enligt det nyligen färdigställda Nylandsprogrammet måste vi minska jordbrukets belastning på såväl marken, yt- och grundvattnen som luften genom att främja användningen av miljövänliga produktionsmetoder.

Den växande trenden med ekologisk produktion har flera orsaker. För det första har konsumenternas intresse för ekologisk produktion ökat. Därtill är ekologiska gårdar ofta lönsammare än vanliga gårdar, vilket beror på specialstödet för ekologisk produktion. Dessutom lämpar sig Nyland väl för åkerodling tack vare sina förhållanden.

Källor:

EVIRA 2017.

Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020. Statsrådets principbeslut 16.5.2013.

Förbundet för ekologisk odling; ”Luomuliitto 20-vuotta” (Förbundet för ekologisk odling 20 år, på finska).

Nylands förbund; Nylandsprogrammet

Publicerad 25-10-2017 kl. 8.27, uppdaterad 25-10-2017 kl. 8.25