Finska viken håller så småningom på att återhämta sig

Pressmeddelande 1.12.2015 kl. 13.35
Cycle of Phosphorus in the Gulf of Finland
Omlopp av fosfor i Finska viken                                             © SYKE / Kaskas Media, Teemu Hotti

Algmängderna och fosforbelastningen från land har minskat i Finska viken under det senaste decenniet. Näringsämnena som kommer från Östersjöns huvudbassäng och det syrelösa vattnet nära bottnen fördröjer emellertid Finska vikens återhämtning från den långvariga belastningen. Detta framgår av de omfattande gemensamma undersökningar och kontroller som Finland, Estland och Ryssland genomförde inom ramen för Finska vikens år 2014.

Under temaåret sammanställde man i en gemensam databas de mätningar av vattenkvaliteten som Finland, Ryssland och Estland har utfört i Finska viken i mer än 15 år. I databasen finns det information från totalt 55 mätpunkter om till exempel såväl syrehalt och näringsämnen som klorofyll a, som beskriver algmängden.

Vattenströmmarna och syreförhållandena fördröjer återhämtningen   

”Minskningen av algmängderna beror till stor del på de variationer i vindförhållandena som genom strömmarna reglerar cirkulationen av näringsämnen i havet. Den avtagande näringsbelastningen har även minskat spridningen av alger,” berättar specialforskare Mika Raateoja från Finlands miljöcentral (SYKE). ”Den minskande yttre belastningen syns i de östra delarna av Finska viken, där de största utsläppsminskningarna har gjorts och där inflytandet av Östersjöns huvudbassäng är mindre än i västra Finska viken.”

Fosforbelastningen i Finska viken har minskat avsevärt under åren 2004–2015, särskilt tack vare reformprogrammet för behandling av samhällsavfallsvattnen i S:t Petersburg. En annan betydande belastningsminskning är att man fick fosforutsläppet från en gödselfabrik via floden Luga under kontroll våren 2012.

Situationen i Östersjöns huvudbassäng har dock fördröjt förbättringen av hela Finska viken. Syreförhållandena i Östersjöns sänkor har försämrats och fosforlagren har ökat sedan slutet av 1990-talet. Detta syrelösa och fosforhaltiga vatten tränger tidvis in i Finska viken och detta påverkar tillståndet i Finska viken avsevärt. ”Effekterna av näringsämnena som tränger in från Östersjöns huvudbassäng är större än vad man tidigare uppskattat,” beskriver Raateoja.

Inom forskarnas samarbete uppstår en exaktare bild av Finska viken än tidigare

Utifrån förenade forsknings- och kontrolldata från Finland, Estland och Ryssland ger man också rekommendationer om åtgärder för just Finska viken. Huvudrekommendationerna tas idag upp under evenemanget ”The State and Future of the Gulf of Finland” som hålls på Ständerhuset, då man om temat också publicerar SYKEs Policy Brief, perspektiv på miljöpolitiken för beslutsfattare. Rekommendationerna gäller mer traditionella teman som till exempel bekämpning av eutrofieringen och minimering av riskerna från sjötrafiken, samt nyare utmaningar som till exempel att utreda metoder för att minska källorna för skadliga ämnen, läkemedel och mikroplast.

”Med hjälp av den gemensamma databasen har vi kunnat göra en mer övergripande bedömning än tidigare av situationen i Finska viken där man tar hänsyn till Finska vikens särdrag,” berättar Kai Myrberg från SYKE, projektkoordinator för Finska vikens år 2014. ”Det väsentliga är att databasen även innehåller heltäckande data över mätningar som gjorts i Rysslands regionala vatten. Tidigare har vi bara haft sporadiskt tillgång till sådana. Vårt projekt har samtidigt framhävt betydelsen av samarbetet mellan alla Östersjöländer för att förbättra havets tillstånd. Inget land kan ensamt rena Östersjön.”

Finska vikens år 2014 är ett gemensamt program mellan Finland, Estland och Ryssland för att förbättra tillståndet i Finska viken. Temaåret har höjt insikten om nödvändigheten av och brådskan att skydda Finska viken och Östersjön samt ökat förståelsen för havets funktioner.

Mer information ges av SYKEs havscentrum

Specialforskare Mika Raateoja
tfn 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Kai Myrberg, koordinator för Finska vikens år 2014,
tfn 0295 251 441, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Saara Reinimäki
tfn 0295 251 613, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Länkar:

The Gulf of Finland is slowly recovering: SYKE Policy Brief