Gipsspridningsområden

I Skärgårdshavets avrinningsområde finns cirka 150 000 hektar åker som lämpar sig för gipsbehandling.

Gipsspridningen som Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierar är riktat mot Skärgårdshavets avrinningsområde, eftersom de avrinningsområden som lantbruket belastar och de vattendrag som lider av belastningen i stor utsträckning är belägna på Skärgårdshavets avrinningsområden.

Koncentration av gipsspridning och inriktning på åkerskiftesnivå

Målet är att sammanställa koncentrationer för gipsspridning. Pemar ås mellersta och nedre lopp och deras närmaste avrinningsområden, eftersom Pemar å är den å som belastar Skärgårdshavets mest och där pågår en uppföljning av vattenkvaliteten.

På mindre delavrinningsområden är det möjligt att följa upp och bedöma konsekvenserna för vattendragen mer konkret. På små avrinningsområden som domineras av åkrar försvinner gipsets effekt inte med stor vattenföring och andra faktorer som påverkar vattenkvaliteten. Skiften som är känsliga för erosion har avbildats i RUSLE-databasen som finns i KIPSI-projektets karttjänst (se länk i högra kanten).

Faktorer som begränsar gipsspridning

Gipsspridning kan inte göras på avrinningsområden till insjöar större än 1 ha, där vattnet hålls kvar i över 10 dygn eller grundvattenområden. Runt hushållsvattenbrunnar på åkern lämnas ett 30–100 m brett obehandlat område. Dessutom kan gipsspridningen begränsas av ett dåligt eller relativt dåligt magnesium- eller kaliumtillstånd på åkern. Gips lämpar sig inte heller för ekologiska gårdar.

 

 

Publicerad 09-04-2020 kl. 8.25, uppdaterad 08-12-2020 kl. 9.12