Underhåll och reparation av fastighet

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

En fastighet ska underhållas, servas och repareras regelbundet för att bevara dess skick, egenskaper och värde. Till underhållet av en fastighet hör två typer av verksamhet: fastighetsskötsel och underhåll.

Fastighetsskötsel är regelbunden verksamhet som håller förhållandena i fastigheten på den nivå man önskar. Verksamheten omfattar fastighetsskötsel och underhåll av tekniska system, reparation av fel, städning, avfallshantering och skötsel av uteområden. Underhåll innebär att man bevarar fastighetens egenskaper antingen genom att förnya eller genom att reparera defekta och slitna delar så att den relativa kvalitetsnivån inte förändras väsentligt.

Korjaustyötä

Pentti Hokkanen, Miljöförvaltningens bildbank

Till underhåll av en fastighet hör kontinuerlig uppföljning av byggnadens skick och utredning av reparationsbehoven. För att utreda reparationsbehoven och göra upp reparationsplaner har det utvecklats olika metoder för hur man bedömer och undersöker skicket på en byggnad.

Vid en reparation förnyas eller renoveras konstruktioner eller system i fastigheten så att kvalitetsnivån i byggnaden antingen förblir den samma eller så att den förbättras. Det är vettigt att göra reparationen till en del av det planmässiga underhållet och utvecklingen av fastigheten genom att påbörja reparationsprojektet enligt en långsiktig plan. I samband med underhållsreparationer är det bra att i mån av möjlighet också förbättra kvalitetsnivån, till exempel förbättra energieffektiviteten och tillgängligheten.

En bruks- och underhållsanvisning (servicebok) fungerar som hjälpmedel vid underhåll och reparation av byggnader. Bruks- och underhållsanvisningen är en samling dokument om byggnaden i fråga och som förutom de grundläggande uppgifterna om byggnaderna även innehåller anvisningar och mål för underhållet samt uppgifter om uppföljningen.

Publicerad 16-09-2013 kl. 17.02, uppdaterad 20-06-2016 kl. 15.14
Utgivare: