Övervakning och granskningar av våtrumssaneringar

Det fästs ofta för liten vikt vid övervakningen av reparationsarbetet. För att arbetet ska lyckas är det dock centralt att man är säker på att arbetet utförs på rätt sätt och med de planerade materialen. Dessutom är hög kvalitet i regel beroende av arbetstagarens inställning. Detta är möjligt att påverka genom övervakning.

Vanligtvis anlitas ingen utomstående övervakare för att övervaka en badrumsrenovering. Fastighetsägaren bör ändå skaffa tillräckligt mycket information för att kunna ta ställning till de vanligast konstruktionsmässiga frågorna samt VVSE-arbetena.

Vad berättar certifikatet?

I branschen finns det olika certifikat som beskriver yrkeskunskap, men det finns ingen officiell hierarki bland certifikaten. Certifikaten är personliga och man kan alltså skriftligt avtala med entreprenören om att till exempel vattenisoleringsarbetet ska utföras endast av en anställd som har det certifikat som krävs. Ofta utförs arbetet av en liten entreprenör och därför finns det skäl att utreda entreprenörens arbetserfarenhet innan avtalet ingås. En lista över lyckade objekt ger en bild av en ansvarsfull inställning till arbetet.

I genomförandet av arbetet följs de arbetsanvisningar som har utfärdats av tillverkaren av den produkt som används. Ofta rekommenderas det att material från en och samma tillverkare används vid samma objekt för att säkerställa att materialen är kompatibla. Då är det lättare att rikta ansvaret till en och samma adress i en felsituation.

Reparationsplanen för våtrum innehåller åtminstone följande:

  • Inredning och ytmaterial som ska rivas samt åtgärder för att hantera rivningsdamm.
  • Avgränsning av utrymmet från omgivande utrymmen under arbetets gång. Skydd av golvet.
  • Material som används för vattenisoleringsarbeten inklusive produktnamn.
  • Sättet att genomföra vattenisoleringens fogar vid tröskeln, golvbrunnen och rörgenomföringarna.
  • Ytkonstruktionernas material inklusive produktnamn och färgkoder.
  • Skyddsavståndet mellan vattenkranar och eluttag.
     

Kom ihåg fuktmätningen

Efter rivningsarbetena, före underlagsarbetena, inspekteras ytorna och mäts ytornas fukthalt. Samtidigt bedöms det huruvida arbetet kan fortsätta enligt planerna. Vid behov måste konstruktionerna torkas eller till och med bytas ut. Underlagsarbetena inspekteras innan vattenisoleringen genomförs.

Vattenisoleringen inspekteras innan kakelarbetena inleds. Granskningsobjekt i fråga om vattenisoleringen är mätning av isoleringens tjocklek samt kontroll av isoleringsarbetets kvalitet vid genomföringarna och trösklarna. Samtidigt kontrolleras det att golvet lutar tillräckligt mycket och i rätt riktning.

Vattenisoleringsmembranet måste vara åtminstone lika tjockt som den membrantjocklek som anges på materialkortet, även om man måste avvika från materialleverantörens arbetsanvisningar för att uppnå denna tjocklek. Slutgranskningen av reparationsarbetet är främst estetisk och har ingen inverkan på konstruktionernas säkerhet.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.10, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.09
Ämne: