Basturenovering

En basturenovering är ofta inriktad på ytmaterialen. Arbetet inleds i regel med att riva gamla lavar och paneler. Ångspärren går ofta sönder under rivningsarbetet och bör därför förnyas. Efter rivningen granskas både väggens stomkonstruktioner och värmeisoleringarnas skick. Samtidigt ska man kontrollera att lavarnas och eventuellt elaggregatets fästen och stöd är hela och på rätt plats.

Man får inte försöka fästa lavarna och bastuugnen enbart i väggpanelen. Byggandet av nya ytor kan inledas först när grunden har konstaterats vara i gott skick.

Basturummets golv täcks i regel med keramiska kakel eller en plastmatta. Bastun räknas som ett våtrum, vilket innebär att separat vattenisolering behövs under golvkakel.

Bastu

En golvbrunn ska finnas i basturummets golv. Fogen mellan brunnen och vattenisoleringen ska genomföras noggrant enligt produktanvisningarna.

Ångspärr under panel

Innan panelen monteras på väggarna och i taket placeras en ångspärr som tål hetta mot värmeisoleringen. Ångspärren består oftast av ett byggpapper med aluminiumyta. Fogarna ska överlappa med minst 150 millimeter och tejpas med värmebeständig tejp. Väggens ångspärr och golvets vattenisolering sammanfogas vid väggens nedre kant.

Bakom vägg- och takpanelen lämnas en luftspalt på minst 20 mm med hjälp av skålning. I luftspalten dras eventuella rör för belysning. Elarbetena ska utföras av en sakkunnig. Först monteras panelen i taket och därefter på väggarna uppifrån och nedåt. I hörnen lämnas en liten ventilationsspringa.

Stor urval av paneler

Traditionellt har gran använts till vägg- och takpaneler, ibland också kådig tall. Under de senaste åren har asp och al blivit ett allt vanligare material i paneler och lavar, ofta värmebehandlad, vilket förbättrar fuktbeständigheten.

Lavarna byggs tillräckligt stadiga, antingen på plats eller av färdiga måttbeställda element. Runt bastuugnen byggs ett stadigt räcke som förhindrar att bastubadarna faller mot ugnen och även kan fungera som fotstöd för den som sitter på laven. Räcket ska också ha en lägre del avsedd för barn.

Bastuugn enligt bastuns storlek

Basturummets volym bestämmer ugnens storlek. De angivna maximala volymerna kan förstoras med cirka 20 procent om det finns mycket stenar i ugnen. Fördelen med en stor stenmängd är att det blir ett bra bad också vid lägre temperaturer. Tegel- eller andra stenytor ökar ugnens effektbehov.

Kontrollera med tillverkaren att en vedeldad bastuugn är lämplig att använda tillsammans med bastuns skorsten. I produktens installationsanvisning anger tillverkaren principerna för genomföringar samt skyddsavstånden och rengöringsmetoderna. En elektrisk bastuugn ska monteras i bärande konstruktioner, inte i panelen.

Kom ihåg ventilationen

Ventilationen är en viktig del av en fungerande bastu. I en elektrisk bastu ska bastuns tilluftsventil finnas minst 50 centimeter ovanför bastuns stenar. Frånluftsventilen placeras så långt ned som möjligt på väggen mittemot bastuugnen. Om det är svårt att placera frånluftsventilen långt ned i bastun, kan frånluften ledas ut i tvättrummet under dörren. I en vedeldad bastu kan tilluftsventilen placeras nära bastuugnen, till exempel i golvet.

Oberoende av tilluftslösningen är det bra om bastun har en frånluftsventil som kan stängas vid väggens övre del. Denna ventil eller lucka avsedd för torkning av bastun öppnas genast efter bastubadets slut och ska alltid vara öppen när bastun inte används.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.08, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.08
Ämne: