Ventilationen i skick

I ett småhus som genomgår en grundlig renovering består ventilationssystemet i regel av antingen ett självdragssystem eller maskinell frånluftsventilation.

Självdragsventilation grundar sig på temperaturskillnader mellan inomhus- och utomhusluften samt tryckskillnader förorsakade av vinden. Systemet leder frånluften upp på taket via ventiler i rummen och lodräta ventilationskanaler samt suger in ersättande luft genom tilluftsventiler. I synnerhet på sommaren, när temperaturskillnaderna är små, är systemets effekt ofta otillräcklig. För att till exempel minska risken för fuktolägenheter kan det vara nödvändigt att effektivera ventilationen.

Maskinell frånluftsventilation innebär att luften sugs ut via en takfläkt, i regel via köket och våtrummen. Systemet är effektivt, men slösar vanligen onödigt mycket värmeenergi.

Ta till vara värmen på ett energieffektivt sätt

I ett småhus är det möjligt att omvandla framför allt ett maskinellt frånluftsventilationssystem till ett modernt till-frånluftsventilationssystem utrustat med värmeåtervinning. Ett sådant system blåser in filtrerad utomhusluft i främst vardagsrummet och sovrummen. Luft avlägsnas åtminstone från våtrum, toaletter och klädrum. Köket utrustas med ett separat frånluftssystem, som grundar sig på antingen spisfläkten eller en takfläkt. Frånluften leds ut via en värmeväxlare, där den värmer tilluften som blåses in i rummen. Detta gör systemet betydligt energieffektivare än frånluftsventilation. En renovering är emellertid ganska arbetsdryg, eftersom förnyelsen av luftkanalerna omfattar hela bostaden.

Ett maskinellt till-frånluftssystem dimensioneras i regel med ett litet undertryck. För att systemet ska fungera krävs det att tilluften leds in på ett kontrollerat sätt till husets insida. Alla läckagepunkter i byggnaden stör den planenliga funktionen och å andra sidan kan luft som läcker genom konstruktionen föra med sig skadliga ämnen till inomhusluften. Vid en grundlig renovering ska man alltså planmässigt förbättra hela byggnaden, inte bara vissa detaljer. En förbättring av energieffektiviteten inkluderar tätning av byggnadens klimatskärm, väggar, bottenbjälklag och vindsbjälklag samt fönster och dörrar.

Utrymmesreservering för centralenhet

Den maskinella till-frånluftsventilationens centralenhet placeras vanligen i ett varmt utrymme, till exempel klädvårdsrummet, farstun eller tvättrummet. I regel är en utrymmesreservering på 60 cm x 60 cm x 60 cm tillräcklig.

I ett flervåningshus kräver ett maskinellt till-frånluftssystem en utrymmesreservering för lodräta kanaler som går mellan våningarna. I regel räcker det utmärkt med ett utrymme som motsvarar en 60 x 60 cm stor garderob. Det blir lättare att anpassa kanalerna till byggnaden om de lodräta kanalerna kan placeras på flera platser i huset. Då minskar det utrymme som behövs för vågräta kanaler.

Publicerad 18.11.2016 kl. 9.19, uppdaterad 18.11.2016 kl. 9.19
Ämne: