Huvudplanerare – ansvarig arbetsledare – övervakare. Vem ansvarar för vad?

Stora reparationsprojekt i egnahemshus kan beroende på projektet ha flera parter. Ofta sköter fastighetsägaren, dvs. byggherren, många överlappande uppgifter, men andra centrala personer i projektet kan vara huvudplaneraren, projektledaren, ansvariga arbetsledaren och övervakaren. Vem ansvarar för vad?

Projektledaren leder, planeraren planerar

Projektledaren ansvarar för helheten. Projektledaren fungerar som fastighetsägarens byggherrekonsult och ansvarar för samordningen av hela reparationsprojektet. I egenskap av proffs på byggherreverksamhet hjälper projektledaren med bl.a. anskaffning av källdata, definiering av reparationsarbetets innehåll, omfattning och kvalitetsnivå, val av planerare och entreprenörer samt fastställande av entreprenadform. Projektledaren ansvarar för ledningen av planeringen och kan dessutom på ett naturligt sätt fungera som säkerhetskoordinator om det förutsätts i bestämmelserna.

Huvudplanerarens uppgifter och ansvar definieras i myndighetsanvisningarna. Huvudplaneraren är obligatorisk i alla byggprojekt som förutsätter bygglov. Huvudplaneraren samordnar planeringsarbetet och ser till att planerna anpassas till varandra. Dessutom ansvarar planeraren för de konsekvenser ändringar som genomförs under reparationsarbetets gång har på planerna. Till exempel vid fasadreparationer och ändringar i centrala inomhuslokaler är huvudplaneraren i regel en arkitekt.

Arbetsledaren ansvarar för arbetsplatsen

Arbetsledaren är huvudentreprenörens representant och ansvarar för att reparationsarbetet utförs i enlighet med avtalshandlingarna samt för att gällande bestämmelser om byggande och säkerhet följs på arbetsplatsen. I samband med reparationsarbeten som förutsätter bygglov ska den ansvariga arbetsledaren och huvudplaneraren godkännas av byggnadstillsynsmyndigheten.

Den ansvariga arbetsledarens uppgifter är bl.a. handledning och samordning av arbetet för de underentreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen samt övervakning av arbetets kvalitet. Arbetsledarens uppgifter definieras i myndighetsanvisningarna.

Övervakaren är opartisk

Övervakaren övervakar reparationsarbetet för beställarens del. Övervakaren har till uppgift att se till att reparationsarbetet genomförs i enlighet med avtalshandlingarna och föreskrifterna. Övervakaren deltar tillsammans med entreprenören, och vid behov tillsammans med planerarna och beställaren, i utredningen av eventuella oklarheter och problem som uppstår. Övervakaren ombesörjer opartiskt och i samarbete med andra parter att reparationsarbetet utförs på vederbörligt sätt. Det är dock inte så vanligt att anlita en särskild övervakare i samband med reparationsprojekt i egnahemshus.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.55, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.55
Ämne: