Rätt dimensionering av ansvar och uppgifter under ett reparationsprojekt

Fastighetsägaren har ofta många roller i ett reparationsprojekt som gäller ett egnahemshus. Ägaren kan smidigt växla mellan byggherrens, övervakarens och arbetstagarens uppgifter. Om reparationsarbetet inkluderar arbetsskeden som utförs av en utomstående som entreprenad eller timarbete, finns det skäl att utreda ansvar och skyldigheter innan problem uppstår.

För att säkerställa försäkringsskyddet ska man i god tid kontakta det egna försäkringsbolaget. Hemförsäkringen kan behöva kompletteras med försäkringsskydd under arbetstid. Dessutom lönar det sig att ta reda på vilken ställning utomstående arbetskraft, entreprenörer och eventuell talkoarbetskraft har i en olyckssituation. Försäkringsbolaget ger också andra anvisningar om säkert genomförande av reparationsprojekt.

Om den egna tiden eller kunskapen inte räcker till

Även om en del av ansvaret kan överföras till sakkunniga, planerare och entreprenörer, ansvarar fastighetsägaren i egenskap av den som inleder projektet för helheten. Som byggherre ska ägaren ansluta tillräcklig sakkunskap till projektet. Om den egna tiden eller det tekniska kunnandet inte är tillräckligt för att samordna reparationsprojekt, kan det vara nödvändigt att anlita en byggherrekonsult, kompetenta planerare och andra nödvändiga experter.

Ett av fastighetsägarens viktigaste ansvarsområden är att skaffa tillräckliga bakgrundsuppgifter. När ett reparationsprojekt inleds ska det finnas tillgång till bland annat de ramvillkor för reparations- och ändringsarbeten som fastställs i detaljplanen och myndighetsbestämmelserna, de ursprungliga planerna, tidigare undersökningar och utredningar samt reparationshistoriken. Konsulterna har till uppgift att ge hjälp och stöd i beslutsfattandet samt ge utlåtanden inom sina kompetensområden, men ansvaret för beslutsfattandet är alltid i sista hand fastighetsägarens.

Beställaren ansvarar också för att utreda reparationsarbetets möjliga konsekvenser för byggnadens kulturhistoriska särdrag samt fästa uppmärksamhet vid skadliga ämnen som finns i de reparerade konstruktionerna, t.ex. asbest eller stenkolstjära.

Även ansvaret i beredningsfasen ska ombesörjas

Innan själva reparationsarbetet kan inledas måste man ofta i synnerhet i samband med stora reparationsarbeten som kräver bygglov göra förberedande arbeten, bl.a. projektplanering och nödvändiga utredningar. Det lönar sig att genomföra utredningar med anknytning till bl.a. energieffektivitet eller byggnadens skick i god tid och noggrant, eftersom de kan ha betydande effekter på genomförandet av själva reparationsarbetet.

Också i dessa faser finns det ansvar som måste ombesörjas. En del av ansvarsområdena har fastställts av myndigheterna, t.ex. huvudplanerarens och säkerhetskoordinatorns ansvarsområden. Dessutom måste man planera arrangemangen på arbetsplatsen, en säker passage till byggnaden och andra faktorer som kan försvåra boendet medan byggarbetena pågår. Om inga specifika personer utses för uppgifterna är det alltid den som inleder byggprojektet, dvs. fastighetsägaren, som är ansvarig.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.54, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.54
Ämne: