Får man ännu bygga på den här tomten?

Markanvändnings- och bygglagen innehåller allmänna krav och bestämmelser om bl.a. områdesanvändning och byggandets tillståndspliktighet. I byggbestämmelsesamlingen ingår noggrannare bestämmelser om till exempel övervakning och teknisk inspektion av byggande, konstruktionernas hållbarhet och värmeisoleringsförmåga samt brandsäkerhet. Bestämmelserna om byggandets kvalitet gäller i första hand nybyggnad. Lagarna och förordningarna som reglerar byggande och reparationer är bindande i ordningen markanvändnings- och bygglagen, Finlands Byggbestämmelsesamling, kommunens detaljplan och byggnadsordningen.

I Finlands Byggbestämmelsesamling föreskrivs till exempel följande i bestämmelserna om brandsäkerhet (E1): om avståndet mellan byggnader är mindre än 8 meter, skall det genom konstruktiva eller andra medel tillses att brandspridningen begränsas. Då kan till exempel en brandmur vara aktuell.

Detaljplanen bestämmer områdesanvändningen

I detaljplanen definieras användningsändamålet för varje område i detalj och detaljplanen styr också byggandet. Den innehåller i regel information om placeringen och dimensioneringen av byggnader, lekplatser och parkeringsområden, byggnadernas höjd, byggrätt (våningsyta) och ofta också om fasadmaterial och takform. Ibland kan detaljplanen också innehålla krav som gäller takfotslinjens höjdnivå, byggnadernas ljudisolering, befolkningsskydd, fasadfärger eller användningen av dagvattnet från tomten. I detaljplanen framkommer också effektivitetstalet e, som uttrycker tomtens byggrätt (e = förhållandet mellan våningsytan och tomtens/byggnadsplatsens areal). Om inte all byggrätt på tomten har använts, är tillbyggnad eller kompletterande byggande vanligen möjligt. Information om den byggrätt som har använts för fastigheten finns i arkivet som upprätthålls av kommunens byggnadstillsyn.

Byggherren följer också byggnadsordningen

Byggnadsordningen är en kommunal föreskrift som byggherren är skyldig att följa vid sidan av markanvändnings- och bygglagen och -förordningen, byggbestämmelsesamlingen samt gällande planer. Föreskrifterna i byggnadsordningen kan gälla byggplatser, byggnaders storlek och placering, anpassningen av byggnader till miljön, byggsättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, vården av den byggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp, definieringen av ett område i behov av planering samt andra lokala byggomständigheter som kan jämställas med dessa. Byggnadsordningen finns i regel på kommunens webbsidor.

Bygglov behövs alltid för byggande eller utvidgning av en byggnad. Tillstånd behövs också för omfattande reparations- och ändringsarbeten. Om det finns oanvänd byggrätt på tomten lönar det sig att kontakta kommunens byggnadstillsyn för att diskutera möjligheten att bygga mera.

Byggnadstillsynen ger råd

Det lönar sig att kontakta byggnadstillsynen i ett så tidigt skede att de väsentliga frågorna om förutsättningarna för beviljande av tillstånd blir utredda i tillräckligt god tid med tanke på planeringen och tillståndsbehandlingen. Sådana frågor är till exempel detaljplanebestämmelser, byggandets konsekvenser för grannarna och miljön, stadsbildsfrågor, brandtekniska frågor, byggnadens grundläggningsförhållanden och rivning av byggnader. Även de kompetenskrav som förutsätts av projektdeltagarna kan utredas samtidigt.

Ett ringa byggnadsarbete (till exempel ett tak för avfallskärl) eller en annan åtgärd som har en betydande inverkan på miljön förutsätter åtgärdstillstånd. Tillstånd för miljöåtgärder krävs till exempel för fällning av träd eller jordbyggnadsarbeten som förändrar landskapet (grävning, schaktning, utjämning och fyllning).

Med undantag för bygglov krävs i regel inget tillstånd utanför planerade områden, men kommunspecifika skillnader förekommer i tillämpningen av bestämmelser och i byggnadsordningen. Mer information fås från den egna kommunens byggnadstillsyn.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.55, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.55
Ämne: