Rivning och sortering under ett reparationsprojekt

Det är förnuftigt att minimera rivningsbehovet både med tanke på miljöeffekterna och den egna plånboken. När rivningsarbeten är nödvändiga kan de göras på ett miljövänligt sätt. Ända fram till 1960-talet gjordes rivningarna oftast så att nästan allt material togs till vara. Därefter började överflödets tid, när snabbhet blev det viktigaste målet för byggandet. Nu har man dock återigen börjat inse avfallets miljö- och kostnadskonsekvenser.

Sorterande rivning

I och med principerna för hållbar utveckling har ett nytt begrepp, sorterande rivning, etablerats. Vid sorterande rivning rivs byggnadsdelarna och materialen i en i förväg bestämd ordningsföljd och deras kvalitet bevaras.

Nyttoanvändning kan vara användning av en byggnadsdel eller ett material som sådant eller användning för ett nytt användningsändamål. Det kan också innebära återanvändning, återvinning av ett avfallsmaterial som material, till exempel användning av pappförpackningar för tillverkning av papp, eller återvinning av energiinnehållet, till exempel förbränning av träavfall.

Avfallsmängden uppskattas

För objekt där reparationer ska utföras finns det skäl att till en början utreda vilka byggnadsdelar som kan användas på nytt samt delarnas reparationsbehov och förvaring. Valet av sorterade avfallsfraktioner planeras med hänsyn till hur mycket avfall av varje fraktion som uppstår på arbetsplatsen och huruvida det finns en mottagare av avfallsfraktionen på orten.

Byggnadsdelarna bör rivas hela för att kunna användas på nytt. Samtidigt ska man se till att intilliggande byggnadsdelar inte går sönder. Detta kräver både kunnande och ofta också specialutrustning.

Sortering av avfall och transport till återvinning

Det lönar sig att sortera avfallet, eftersom osorterat blandavfall kostar mest. Olika typer av avfall sorteras och förvaras separat på arbetsplatsen och förs sedan till mottagningsställena.

Avgifterna och mottagningsvillkoren för olika avfall kan kontrolleras hos det lokala avfallshanteringsbolaget, t.ex. i huvudstadsregionen på HRM:s webbsidor. Byggavfall tas emot vid Sortti-stationerna. Avgifterna för avfallspartierna bestäms enligt avfallstypen, dvs. huruvida lasten innehåller avfall som kan utnyttjas eller avfall som inte kan utnyttjas och kan klassificeras som blandavfall. Lasten tas emot till samma pris som avfall som kan utnyttjas om över hälften av lasten kan återanvändas. Återanvändbart avfall från en byggarbetsplats är bl.a. trä, metall, papp, papper, kartong, el- och elektronikskrot samt trädgårdsavfall.

Beakta farligt avfall

Under rivningsarbetena ska man också beakta eventuellt farligt avfall. I gamla ventilationsrör, plastmattor eller -plattor, golvlim, murbruk och spackel kan det finnas asbest. En asbestkartläggning ska genomföras i hus byggda före 1988 om man har för avsikt att riva byggnadsdelar som möjligen kan innehålla asbest. En asbestrivning är tillståndspliktig och får endast göras av en specialiserad firma.

Andra typer av farligt avfall som uppstår i samband med byggande är bl.a. målarfärg, lack, lim, lösningsmedel, tryckimpregnerat trä, spillolja, batterier, lysrör, transformatorer, kondensatorer, minerit- och fibercementskivor, tätningsmassa med lösningsmedel samt PCB-haltig fogmassa. Farligt avfall ska förvaras separat och levereras till särskilda mottagningsplatser.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.42, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.41
Ämne: